„Пазари Изток” ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот (незастроен терен), находящ се в р-н “Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов” със специфично предназначение: за детска площадка, преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности (павилиони), временен открит паркинг, площадка за автомивка с монтаж на инсталации, съоръжения и уредби

 

О  Б  Я  В  А

 

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот (незастроен терен), с площ 2889 кв. м, находящ се в гр. София, р-н “Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов”, ПИ с идентификатор № 68134.1601.3596, представляващ УПИ I “за базар и озеленяване“, кв. 72, м. „Студентски град“. Предназначението, за което имотът се отдава под наем, е: за детска площадка, преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности (павилиони), временен открит паркинг, площадка за автомивка с монтаж на инсталации, съоръжения и уредби. Началната месечна наемна цена е 3560 лв., без ДДС.

Конкурсът ще се проведе на 22.08.2022 г. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., от 03.08.2022 г. до 18.08.2022 г. (вкл.), на цена от 200 (двеста) лв., с ДДС. За допълнителна информация: www.pazariiztok.com/77017 и тел. 02/870 50 54.

 

03.08.2022