"Метрополитен" ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на 260 ± 1% тона, от които 250 тона релси и 10 тона стрелкови части

"МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД на основание Глава Шеста от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета от Столичен общински съвет с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. и в изпълнение на Решение на Съвета на директорите по Протокол № 13/28.07.2022 г.

О Б Я В Я В А           

Търг с явно наддаване за продажба на 260 ± 1% тона, от които 250 тона релси и 10 тона стрелкови части.

Нарязването, натоварването и транспорта, както и претеглянето им са за сметка на купувача.

- Търгът ще се проведе от 14:00 часа на 07.09.2022 г. в Административната сграда на "Метрополитен" ЕАД – гр. София, ул. "Княз Борис І" № 121, ет. 1, Заседателна зала, при:

- Начална тръжна цена – 650,00 лв./тон, без ДДС (за релси);
- 370,00 лв./тон, без ДДС (за стрелкови части);

- Депозит за участие в търга, в размер на 5 000,00 лева (за релси) и 400,00 лева (за стрелкови части), платим в срок до 05.09.2022 г. по банковата сметка на "Метрополитен" ЕАД:

IBAN – BG34UNCR76301039298950 

BIC – UNCRBGSF  

Обслужваща банка – УниКредит Булбанк, клон „Калоян”;

- Начин на плащане на цената – в лева по банковата сметка на "Метрополитен" ЕАД.

- Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 12:00 часа на 05.09.2022 г. в Административната сграда на "Метрополитен" ЕАД – гр. София, ул. "Княз Борис І" № 121, ет. 4, ст. 50, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100 (сто) лева, платими предварително по банковата сметка на "Метрополитен" ЕАД;           

- Оглед на вещите, описани в т. 1, се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 05.09.2022 г., срещу документ за закупена тръжна документация. За оглед тел.: 02/921 20 39 и 02/921 23 79;

- Местоположението на вещите е: Метродепо "Обеля" – гр. София, ул. "Обелско шосе" № 11;

- Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 12:00 часа на 07.09.2022 г. в деловодството на "Метрополитен" ЕАД – гр. София, ул. "Княз Борис І" № 121, ет. 2. Тел. за въпроси към организаторите на конкурсите: 02/921-20- 45, 02/921-21-51.

- При необходимост, повторното провеждане на търга ще се състои на същото място от 14:00 часа на 19.09.2022 г.

 

19.08.2022