"МБАЛ Княгиня Клементина – София" ЕАД обявява конкурс за: началник на Клинична лаборатория; началник на Лаборатория по трансфузионна хематология; началник на отделение по Образна диагностика; началник на отделение по Вътрешни болести; началник на отделение по Хемодиализа; началник на отделение по УНГ и началник на отделение по Урология

 

"МБАЛ Княгиня Клементина – София" ЕАД  обявява конкурс

с прием на документи за срок от 30 календарни дни, от датата на публикуване на обявата за конкурса,  до 19.04.2022 г. включително,

на основание чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, Раздел IV от Глава V от КТ

и чл. 6, чл. 20, ал. 3 и чл. 27, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния трудов ред

 

   І. За следните  Конкурсни длъжности:

 1. Началник на Клинична лаборатория ;
 2. Началник на Лаборатория по трансфузионна хематология;
 3. Началник на отделение по Образна диагностика;
 4. Началник на отделение по Вътрешни болести;
 5. Началник на отделение по Хемодиализа;
 6. Началник на отделение по УНГ;
 7. Началник на отделение по Урология

 

Място на работа: "МБАЛ Княгиня Клементина – София" ЕАД, бул. ”Столетов“ № 67А

Характер на работата: Организационна, диагностична и лечебна дейност, съгласно нормативните актове в хуманната медицина и Правилника за устройството, дейността и вътрешния трудов ред на "МБАЛ Княгиня Клементина – София" ЕАД.

Вид на договора – срочен за три години.

 

   ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образователно-квалификационна степен магистър по Медицина;
 2. Медицинска специалност по профила на отделението, за което кандидатства;
 3. Трудов стаж минимум 5 години в лечебно заведение за болнична помощ по профила на отделението, за което кандидатства, като лекар със специалност;
 4. Квалификация по здравен мениджмънт;
 5. Да не е осъждан за престъпление от общ характер;
 6. Да е член на Български лекарски съюз;

   

   ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Допуск за съответствие на внесените документи от кандидатите,  спрямо обявените изисквания за участие в конкурса.
 2. Оценка на писмен проект по тема: “Развитие и управление на болничното отделение за срок от 3 години. Медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на дейност”.
 3. Устно събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативните уредби в областта на здравеопазването.

   

   ІV. Критерии за оценка и класиране на кандидатите
   Оценка на писмения проект:

 1. Степен на реална приложимост на разработения проект;
 2. Съответствие на проекта с нормативните уредби;
 3. Съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването, с оглед мястото на отделението в лечебното заведение в системата на общинското здравеопазване;

   Оценка от събеседването:

 1. Обосновано представяне на целите и задачите на отделението;
 2. Степен на познаване на нормативните уредби в здравеопазването. 

   Класиране на кандидатите:

Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка за писмения проект и от проведеното събеседване – не по-ниска от мн. добър – 5,00.

 

   V. Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса, свободен текст, с посочен телефон за връзка, адрес по местоживеене и  имейл за кореспонденция;
 2.  Автобиография;
 3. Диплом за висше медицинско образование, диплом за придобита медицинска специалност, документ за научна степен (научно звание), ако има такива, диплом за Здравен мениджмънт или удостоверение за следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт 200 часа, или удостоверение за продължаващо обучение по Здравен мениджмънт към датата на кандидатстване, документи удостоверяващи притежавани допълнителни квалификации по профила на отделението, ако има такива;
 4. Извлечение от трудова книжка, издадено от текущата месторабота или заверено копие от трудова книжка, с оглед удостоверяване на изискванията за трудов стаж, необходим за заемане на съответната длъжност;
 5. Медицинско удостоверение за работа на кандидата – оригинал, издадено в едномесечния срок за приемане на документите за конкурса;
 6. Свидетелство за съдимост – оригинал, издадено в едномесечния срок за приемане на документите за конкурса;
 7. Удостоверение за членство в БЛС , издадено в едномесечния срок за приемане на документите за конкурса;
 8. Писмен проект по посочената тема;
 9. Всички документи, от т. 1 до т. 7 включително, се поставят в запечатан плик с надпис ”Плик № 1”;
 10. Писменият проект се поставя във втори запечатан плик с надпис „Плик № 2”;
 11. Двата плика – „Плик № 1” и „Плик № 2” – се слагат в трети запечатан плик, с надпис на името на кандидата и мястото, за което кандидатства;
 12. Запечатаният плик се подава в деловодството на МБАЛ „Княгиня Клементина – София” ЕАД от 8:00 до 16:30 часа, в срок 30 календарни дни от датата на публикуване на обявлението за конкурса, считано до 19.04.2022 г. включително.

Обявата е публикувана в сайта на МБАЛ „Княгиня Клементина – София ЕАД”и сайта на Столична община.

 

   VІ.  За изпълнение на настоящето обявление:

 1. Началник-отдел "Човешки ресурси и СДК" да предостави обявлението на конкурса за публикауване в сайта на МБАЛ „Княгиня Клементина – София ЕАД” и Столична община до 18.03.2022 г. включително.
 2. Длъжностна характеристика за съответната конкурсна длъжност да се предостави на разположение за всеки кандидат в отдел “Човешки ресурси и СДК".
 3. Отдел “Човешки ресурси и СДК" съвместно с Отдел “Статистика” и отдел „Счетоводство” да разработи информация, необходима за разработката на проекта – структура на болницата, численост на персонала, статистическа информация за осъществената лечебна дейност, финансови резултати за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. за конкурсните отделения.
 4. След края на срока за кандидатстване, постъпилите в деловодството на болницата документи на кандидати, се предават по изготвен списък в отдел “Човешки ресурси и СДК".
 5. Изпълнителният директор назначава Комисия за допуск по документи след изтичане на срока за подаване на документите. След провеждане на заседанието, в 3-дневен срок, Комисията изготвя Протокол, който се предоставя на Изпълнителния директор за утвърждаване.
 6. На недопуснатите кандидати се съобщават причините за отказа – писмено или по имейл.
 7. На допуснатите кандидати се съобщава датата, часът и мястото за провеждане на конкурса – писмено или по имейл.
 8. Изпълнителният директор назначава Комисия за провеждане на конкурса по обявения начин.  След провеждането на конкурса, в 3-дневен срок, Комисията изготвя Протокол, който се предоставя на Изпълнителния директор за утвърждаване.
 9. Резултатите от конкурса, на участвалите в него кандидати, се съобщават писмено или по имейл.

 

Контрол по изпълнение възлагам на н-к отдел ЧРСДК,  г-жа Светлана Петрова.

         

 

Д-Р БОРИЛ ПЕТРОВ
Изпълнителен директор на МБАЛ ”Княгиня Клементина – София" ЕАД

18.03.2022