„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост (за аптека и дентални кабинети)

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост (за аптека и дентални кабинети), а именно:

1. Помещение без номер, намиращо се на първия етаж в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, срещу Централния вход на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с площ от 36,00 кв. м, заедно с прилежащите му 1,44 кв. м от общите части на сградата. Предназначение: Помещението без номер, ще се ползва като аптека.

Кабинети, намиращ се на третия етаж в База 2 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17, състоящи се от еднопространствено помещение, както следва:

2. Кабинет № 43 с площ от 18,09 кв. м, заедно с прилежащите му 6,95 кв. м ид. части от общ. части на сградата.
3. Кабинет № 44 с  площ от 18,13 кв. м., заедно с прилежащите му 6,97 кв. м ид. части от общ. части на сградата.
4. Кабинет № 45 с площ от 18,09 кв. м, заедно с прилежащите му 6,95 кв. м ид. части от общ. части на сградата.
5. Кабинет № 46 с площ от 18,09 кв. м, заедно с прилежащите му 6,95 кв. м ид. части от общ. части на сградата.
6. Кабинет № 47 с площ от 18,09 кв. м, заедно с прилежащите му 6,95 кв. м ид. части от общ. части на сградата.
7. Кабинет № 48 с площ от 18,09 кв. м, заедно с прилежащите му 6,95 кв. м ид. части от общ. части на сградата.
8. Кабинет № 49 с площ от 18,09 кв. м, заедно с прилежащите му 6,95 кв. м ид. части от общ. части на сградата.
9. Кабинет № 50 (петдесет) с площ от 23,89 кв. м, заедно с прилежащите му 9,18 кв. м ид. части от общ. на сградата.
10. Кабинет № 52 (петдесет и две) с площ от 18,09 кв. м, заедно с прилежащите му 6,95 кв. м ид. части от общ. части на сградата.
11. Кабинет № 53 (петдесет и три) с площ от 18,09 кв. м, заедно с прилежащите му 6,95 кв. м ид. части от общ. части на сградата.

Предназначение: Кабинети от № 43 до № 53, включително, ще се ползват като дентални кабинети за прегледи, лечение и консултации.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от 01.08.2022 г.

Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот, под която участниците в конкурса не могат да слизат, е в размер на:

1. Помещение без номер – 3400 (три хиляди и четиристотин)  лева без ДДС.
2. Кабинет № 43 (четиридесет и три) – 230 (двеста и тридесет) лева без ДДС.
3. Кабинет № 44 (четиридесет и четири) – 230 (двеста и тридесет) лева без ДДС.
4. Кабинет № 45 (четиридесет и пет) – 230 (двеста и тридесет) лева без ДДС.
5. Кабинет № 46 (четиридесет и шест) – 230 (двеста и тридесет) лева без ДДС.
6. Кабинет № 47 (четиридесет и седем) – 230 (двеста и тридесет) лева без ДДС.
7. Кабинет № 48 (четиридесет и осем) – 230 (двеста и тридесет) лева без ДДС.
8. Кабинет № 49 (четиридесет и девет) – 230 (двеста и тридесет) лева без ДДС.
9. Кабинет № 50 (петдесет) – 290 (двеста и деветдесет) лева без ДДС.
10. Кабинет № 52 (петдесет и две) –230 (двеста и тридесет) лева без ДДС.
11. Кабинет № 53 (петдесет и три) –230 (двеста и тридесет) лева без ДДС.

В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имотите.

Депозитът за участие в конкурса е, както следва: за Помещението без номер – 500 (петстотин) лева, за всеки един кабинети от № 43 до № 53 в размер на 100 (сто) лева за имот. Депозитът е вносим на каса или по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 12:00 часа на 24.06.2022 г. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти. Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Цена на конкурсната документация –  50 лв. без ДДС, платима в касата (ет. 3, ст. 65) на „ДКЦ  XII – София” ЕООД, не по-късно от 12:00 ч. на  24.06.2022 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – 12:00 ч. на 24.06.2022 г. 

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 27.06.2022 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII – София” ЕООД. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит –12:00 ч. на 11.07.2022 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 12.07.2022 г. от 10:00 часа.  За справки тел: 02/ 9271435 – Иванка Атанасова.

 

 

Д-р В. Василев
Управител на „ДКЦ XII – София” ЕООД

08.06.2022