„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен


ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, както следва:

1. Кабинет № 50 (петдесет) с площ от 23,89 кв. м, заедно с прилежащите му 9,18 кв. м ид. части от общ. на сградата.
2. Кабинет № 52 (петдесет и две) с площ от 18,09 кв. м, заедно с прилежащите му 6,95 кв. м ид. части от общ. части на сградата.
3. Кабинет № 53 (петдесет и три) с площ от 18,09 кв. м, заедно с прилежащите му 6,95 кв. м ид. части от общ. части на сградата.

Предназначение: Кабинети №№ 50, 52 и 53, ще се ползват като дентални кабинети за прегледи, лечение и консултации,

срокът за подаване на офертите ще бъде продължен съгласно заповедта за откриване на конкурса до 12:00 ч. на 11.07.2022 г. Всички останали условия остават непроменени.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от 01.08.2022 г.

Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот, под която участниците в конкурса не могат да слизат, е в размер на:

1. Кабинет № 50 (петдесет) – 290 (двеста и деветдесет) лева без ДДС.
2. Кабинет № 52 (петдесет и две) – 230 (двеста и тридесет) лева без ДДС.
3. Кабинет № 53 (петдесет и три) – 230 (двеста и тридесет) лева без ДДС.

В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имотите.

Депозитът за участие в конкурса е, както следва: за всеки един кабинети в размер на 100 (сто) лева за имот. Депозитът е вносим на каса или по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 12:00 часа на 11.07.2022 г. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти. Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Цена на конкурсната документация –  50 лв. без ДДС, платима в касата (ет. 3, ст. 65) на „ДКЦ  XII – София” ЕООД, не по-късно от 12:00 ч. на  11.07.2022 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – 12:00 ч. на 11.07.2022 г. 

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 12.07.2022 г. от 10:00 часа.  

За справки тел: 02/ 9271435 – Иванка Атанасова.

 

 

Д-р В. Василев

Управител на „ДКЦ XII – София” ЕООД

27.06.2022