„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – помещение за склад, гараж и лекарски кабинети

 

ОБЯВЛЕНИЕ

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ

 

„ДКЦ VIII – София" ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост:

  • 1 брой Гаражна клетка № 9, с площ 18 кв. м – минимална наемна цена 84,00 (осемдесет и четири) лева с ДДС;
  • 1 брой помещения в сутерен междуколонно пространство, с обща площ 24,18 кв. м – за склад, минимална наемна цена 90,00 (деветдесет) лева с ДДС;
  • 2 броя лекарски кабинети № 1 и 9 – бл. П2, ет. 1, с обща площ 42,64 кв. м – неотложна медицинска помощ, минимална наемна цена 402,00 (четиристотин и два) лева с ДДС,

находящи се в град София, район „Надежда" ул. „Христо Силянов " № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД. Срок за отдаване под наем – три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 01.07.2022 г. от 10:30 часа на следния адрес: град София – 1220, „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД. Депозитите за участие в конкурса се внасят по банковата сметка на „Диагностично-консултативен център VIII – София" ЕООД, с адрес: град София, р-н „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, в срок до 15:00 часа до 29.06.2022 г. Цена на конкурсната документация – 48 лева с ДДС, платими по банковата сметка на „ДКЦ VIII – София" ЕООД. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. в срок до 29.06.2022 г. след представяне на фактура за закупена документация за конкурса. Краен срок за подаване на документи за участие – 15:00 часа на 30.06.2022 г.
За справки:/02/9382717.

Д-р Сл. Славчев
Управител на "ДКЦ VIII – София" ЕООД

14.06.2022