"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на следните три помещения: помещение – кафене и помещения – кабинети № 306 и № 310, находящи се съответно в сутерена и на трети етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7


ОБЯВА


"ДКЦ 14 – СОФИЯ" ЕООД, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на следните три помещения: помещение  – кафене и помещения – кабинети № 306 и № 310, находящи се съответно в сутерена и на трети етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7, с площ и начална конкурсна месечна наемна цена, без вкл. ДДС, както следва: помещение – кафене с площ от 58 кв. м – 250 лв.; помещение кабинет № 306 с площ от 16,38 кв. м – 50 лв. и помещение – кабинет № 310 с площ ог 12,40 кв. м – 50 лв.

Депозитът за участие в конкурса за всяко едно от помещенията е в следните размери: за помещение – кафене – 500 лв. без вкл. ДДС; за помещение – кабинет № 306 – 200 лв. без вкл. ДДС; за помещение – кабинет № 310 – 200 лв. без вкл.ДДС, и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация – 36 (тридесет и шест) лева с ДДС за всяко едно от помещенията, която се получава след заплащането ѝ в касата на дружеството от зав. административна служба на 4-ти етаж в сградата на "ДКЦ 14 – София" ЕООД, в срок до 15:00 ч. на 17.11.2022 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – до 15:00 ч. на 18.11.2022 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 21.11.2022 г. от 10:30 часа.

За справки – тел. 02/ 952 13 63.


УПРАВИТЕЛ:
/д-р Милен Димов/ 

26.10.2022