„ДКЦ 11-София" ЕООД обявява повторно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост - магазин /кабинет кинезитерапия/, находящ се в град София, район „Възраждане", бул. „Александър Стамболийски" № 127. вх. „А"

„ДКЦ 11-София" ЕООД, ЕИК 000689517,
със седалище и адрес на управление: град София 1303, район „Възраждане", ул.„Цар Симеон" № 145,

в изпълнение на Решение № 290 по протокол № 67, т.9 от 10.06.2010 г. на СОС и на основание чл. 22, ал.1, във вр. с чл.23 от Наредба за общинските лечебни заведения, приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02. 2010 г. на СОС
 

ОБЯВЯВА:


Повторно провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост - магазин /кабинет кинезитерапия/ с площ от 74.46 кв.м./ и 2.10 % ид. части от общите части на сградата, находящ се в град София, район „Възраждане", м. „Зона Б-5", бул. „Александър Стамболийски" № 127. вх. „А".

Срок за отдаване под наем - три години.

Имотът следва да се ползва като кабинет за извършване на медицински услуги.

Начална тръжна цена - 14.83 лв. за кв.м. полезна площ без ДДС, вносима в 7-дневен срок от провеждане на търга.

Стъпка на наддаване - 1 лв. за кв.м. полезна площ без ДДС

Депозит за участие в търга - 50.00 лв., вносим в счетоводството на „ДКЦ 11 - София" ЕООД, в срок до 15.00 часа на 25.11.2010 г.

Търгът ще се проведе на 26.11.2010 г. от 10.00 часа в седалището на „ДКЦ 11 - София" ЕООД.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа до 25.11.2010 г. включително.

Цена на тръжна документация - 20.00 лв., платими на регистратурата на "ДКЦ 11 - София" ЕООД не по-късно от 15.00 ч. на 25.11.2010 г.

Краен срок за подаване на документира участие - 15.00 часа на 25.11.2010 г.

За справки: 02/9318048
Д-р В. Василев, управител на „ДКЦ-11-София” ЕООД

09.11.2010