„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост – кабинети и имоти

 

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, както следва:

Имот 1: Кабинет № 10, намиращ се на трети етаж на Блок А в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, при съседи: кабинет № 8 и кабинет № 10А, с площ от 14,13 кв. м, заедно с прилежащите му 13,03 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Имот 2: Кабинет № 10А, намиращ се на трети етаж на Блок А в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, при съседи: кабинет № 10 и сервизни помещения, с площ от 14,13 кв. м, заедно с прилежащите му 13,03 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Имот 3: Кабинет № 4 (четири), намиращ се в сутерена на Блок Б в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, с площ от 14,97 кв. м, заедно с прилежащите му 14,88 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Предназначение: Имот 1, Имот 2 и Имот 3 ще се ползват като лекарски кабинет за прегледи, лечение и консултации от общопрактикуващ/-и лекар/-и.

Имот 4: Помещение – лаборатория, намиращо се на партерния етаж в база „Мизия“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1124, район „Средец“, ул. „Мизия“ № 16, включващо две помещения и санитарен възел, с обща застроена площ от 21,38 кв. м, заедно с прилежащите му 14,44 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Предназначение: Имот 4 ще се ползва като изнесен пункт за вземане на биологичен материал от клинична лаборатория.

Срок за наемане на всеки един от имотите: 3 (три) години, считано от: за Имот 1 и Имот 2 от 01.08.2022 г., за Имот 3 от датата на сключване на договора за наем, а за Имот 4 от 18.07.2022 г. или от датата на сключване на договора за наем.

Минималната наемна цена: за Имот 1 – Кабинет № 10: 220 лв. без ДДС; за Имот 2 – Кабинет № 10А: 220 лв. без ДДС, за Имот 3 – Кабинет № 4: 210 лв. без ДДС; за Имот 4 – Помещение – лаборатория: 600 лв. без ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозит за участие в конкурса: 100 лева за всеки имот. Ако участник кандидатства за повече от един имот внася депозит за всеки имот. Депозитът е вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN:  BG84IABG81231000349501, BIC:  IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 13:00 часа на 07.07.2022 г.

Цена на конкурсната документация: 70 лв. с ДДС, платима на регистратурата на  „ДКЦ  XXII – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 07.07.2022 г.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00 ч. на 07.07.2022 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 08.07.2022 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13:00ч. на 28.07.2022 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 29.07.2022 г. от  10:00 часа.  

За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Камелия Ловкова – завеждащ административна служба.

 

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII – София” 

22.06.2022