„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно: Кабинети, намиращи се в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД

 

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно: Кабинети, намиращи се в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящи се от еднопространствени помещения, както следва:
1. Кабинет № 13, на ет. 1, с обща площ от 14,03 кв. м, заедно с 5,61 кв. м идеални части от общите части на сградата.
2. Кабинет № 14, на ет. 1, с обща площ от 14,03 кв. м, заедно с 5,61 кв. м идеални части от общите части на сградата.
3. Кабинет № 67, на ет. 3, с обща площ от 16,75 кв. м, заедно с 6,69 кв. м идеални части от общите части на сградата.
4. Кабинет № 68 (шестдесет и осем), на ет. 3, с обща площ от 16,75 кв. м, заедно с 6,69 кв. м идеални части от общите части на сградата.
5. Кабинет № 69 (шестдесет и девет), на ет. 3, с обща площ от 16,75 кв. м, заедно с 6,69 кв. м идеални части от общите части на сградата.
6. Кабинет № 70 (седемдесет), на ет. 3, с обща площ от 25,12 кв. м, заедно с 10,04 кв. м идеални части от общите части на сградата.
7. Кабинет № 71 (седемдесет и едно), на ет. 3, с обща площ от 16,75 кв. м, заедно с 6,69 кв. м идеални части от общите части на сградата.
8. Кабинет № 72 (седемдесет и две), на ет. 3, с обща площ от 34,13 кв. м, заедно с 13,64 кв. м идеални части от общите части на сградата.
9. Кабинет № 73 (седемдесет и три), на ет. 3, с обща площ от 16,75 кв. м, заедно с 6,69 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Предназначение: Кабинетите ще се ползват от индивидуални и/или групови практики за оказване на първична дентална помощ или първична извънболнична медицинска помощ.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от считано от датата на сключване на договора или от 01.01.2023 г.

Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот, под която участниците в конкурса не могат да слизат, е в размер на: 1) Кабинет № 13 – 340 лв. без ДДС. 2) Кабинет № 14 – 340 лв. без  ДДС. 3) Кабинет № 67 – 350 лв. без ДДС. 4) Кабинет № 68 – 350 лв. без ДДС. 5) Кабинет № 69 – 350 лв. без ДДС. 6) Кабинет № 70 – 460 лв. без ДДС. 7) Кабинет № 71 – 350 лв. без ДДС. 8) Кабинет № 72 – 570 лв. без ДДС. 9) Кабинет № 73 –  350 лв. без ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имотите.

Депозитът за участие в конкурса е, както следва: за всеки един от кабинетите в размер на 100 (сто) лева за имот. Депозитът е вносим на каса или по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 12:00 часа на 28.11.2022 г. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти. Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Цена на конкурсната документация –  50 лв. без ДДС, платима в касата (ет. 3, ст. 65) на „ДКЦ  XII – София” ЕООД, не по-късно от 12:00 ч. на  28.11.2022 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – 12:00 ч. на 28.11.2022 г. 

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 29.11.2022 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII – София” ЕООД. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 12:00 ч. на 16.12.2022 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 19.12.2022 г. от 10:00 часа. За справки тел: 02/ 9271435 – Иванка Атанасова.

 

Д-р В. Василев
Управител на „ДКЦ XII – София” ЕООД

09.11.2022