„Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, находящ в гр.София, район Овча купел, ул. „Монтевидео“ № 21

 

ОБЯВА

„ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД
в изпълнение на Решение № 836/27.10.2022 по
Протокол № 64, точка 62 от 27.10.2022 г. на Столичен общински съвет

ОБЯВЯВА

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА
НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

Недвижим имот, находящ се в гр. София, район "Овча купел", ул. "Монтевидео" № 21:
Реална част от сутеренен етаж на сграда с идентификатор 68134.4333.751.1, с площ на частта от 275,81 кв. м;
Реална част от втори етаж на сграда с идентификатор 68134.4333.751.1, с площ на частта от 828,85 кв. м;
Реална част от трети етаж на сграда с идентификатор 68134.4333.751.1, с площ от 969,20 кв. м;
Реална част – гараж от сграда с идентификатор 68134.4333.751.2, с площ от 92,73 кв. м;
Кислородно помещение – сграда с идентификатор 68134.4333.751.3, със застроена площ от 27,56 кв. м.

1. ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА: 02.12.2022 г. от 10:00 часа

2. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 3 481 855,00 лв. (три милиона четиристотин осемдесет и една хиляди осемстостотин петдесет и пет лева) без включен ДДС.

3. СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ: 1% (един процент) от началната тръжна цена, със закръгляне до кратно число на 1000 (хиляда).

4. ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 5% (пет процента) от началната тръжна цена, равняващо се на 174 092 лева (сто седемдесет и четири хиляди деветдесет и два лева). Депозитът се внася по банкова сметка на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД:

ОБЩИНСКА БАНКА АД

IBAN: BG18SOMB91301025759901

BIC: SOMBBGSF

5. Цената на един комплект тръжна документация е 100,00 лв. (сто) лева без включен ДДС.

6. Закупуване на тръжна документация може да се извърши в касата на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД, гр. София, бул. “Македония” № 38, всеки работен ден от 08.11.2022 г. до 01.12.2022 г. вкл. от 09:00 часа до 12:30 часа и от 13:00 до 14:30 часа.

7. Оглед на обекта може да се извърши след закупуване на тръжна документация, по предварителна заявка на кандидата, всеки работен ден от 08.11.2022 г. до 01.12.2022 г. вкл., от 10:00 часа до 16:00 часа.

8. Срок за подаване на заявления за участие в търга – не по-късно от последния работен ден, предхождащ търга, в каб. Секретар на изпълнителния директор, от 09:00 ч. до 16:00 ч.

9. Дата на повторно провеждане на търга: 15.12.2022 г. от 10:00 часа.

07.11.2022