Район "Овча купел" удължава срока на конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, публична общинска собственост, предназначено за разполагане на цифрова станция, находящо се в кв. Суходол, в сградата на Кметството
Столичната община - район "Овча купел"
 

На основание Заповед на Кмета на Столична община № РД-09-08-16/25.03.2010 год. удължава срока на конкурс за: "Отдаване под наем на свободен нежилищен имот, публична общинска собственост, предназначено за разполагане на цифрова станция, находящо се кв. Суходол, в сградата на Кметството с площ 60.00 кв.м. и с начална конкурсна цена 5.20 лв. /пет лв 20 ст./ без ДДС на кв.м.

Цена на конкурсни книжа за участие – 60 лв. вкл ДДС.

Гаранция за участие 150.00 лв /сто и петдесет лв./

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 11.06.2010 год.

28.05.2010