"МБАЛ Княгиня Клементина – София" ЕАД обявява конкурс за заемане на свободни длъжности за лекари – специализанти

ОБЯВА

"МБАЛ Княгиня Клементина – София" ЕАД, бул. "Ген. Н. Столетов" № 67А, на основание чл. 17 ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, обявява свободни длъжности за следните специалности:

1.   Лекар специализант по Гастроентерология – 3 броя;
2.   Лекар специализант по Кардиология – 2 броя;
3.   Лекар специализант по Образна диагностика – 2 броя;
4.   Лекар специализант по АГ – 1 брой;
5.   Лекар специализант по Очни болести – 2 броя;
6.   Лекар специализант по Урология – 2 броя;
7.    Лекар специализант по УНГ – 3 броя;
8.   Лекар специализант по Ендокринология – 1 брой;
9.   Лекар специализант по Обща хирургия – 5 броя;
10. Лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 3 броя;
11. Лекар специализант по Пулмология – 1 брой.

Документи за участие:
1. Заявление за участие свободен текст;
2. Автобиография с посочен телефон и електронен адрес за комуникация;
3. Копие на лична карта;
4. Копие на диплома за завършено висше медицинско образование;
5. Копие на диплома за придобити специалности, ако има такива;
6. Актуално удостоверение за членство в БЛС;
7.  Медицинско свидетелство за постъпване на работа (за кандидатите, които не работят на трудов договор в "МБАЛ Княгиня Клементина – София" ЕАД);
8. Свидетелство за съдимост (за кандидатите, които не работят на трудов договор в "МБАЛ Княгиня Клементина – София" ЕАД);
9. Копие от трудови книжки или Извлечение от трудова книжка/Справка за трудов стаж от текуща месторабота, ако има такава.

Конкурсът ще се проведе на два етапа – подбор по документи и събеседване.

Протоколът от подбора по документи, заповедта за датите на провеждане вторият етап от конкурса и протоколите от събеседването ще бъдат публикувани на страницата на болницата.

Кандидатите за специализанти ще бъдат уведомявани за резултатите от провеждането на двата етапа от конкурса на електронен адрес.

Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите се подават в деловодството на Болницата – гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 67А. Срок за подаване на документите – 30 календарни дни, считано от 09.10.2023 г. до 16:30 часа на 09.11.2023 г. включително.

Тел. за справки: 02 92 68 180.

09.10.2023