"ДКЦ 14 – София" ЕООД, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения, находящи се съответно в сутерена и на трети етаж в сградата на Дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

ОБЯВА


"ДКЦ 14 – София" ЕООД, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения, находящи се съответно в сутерена и на трети етаж в сградата на Дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7, с площ и начална конкурсна месечна наемна цена, без вкл. ДДС, както следва: помещение – работилница, с площ от 45,12 кв. м — 100 лв.; помещение – склад, с площ от 14,57 кв. м – 100 лв. и помещение – кабинет № 301, с площ от 32,80 кв. м – 500 лв.
Депозитът за участие в конкурса за всяко едно от помещенията, без вкл. ДДС, е в следните размери: за помещение – работилница – 200 лв.; за помещение – склад – 200 лв.; за помещение – кабинет № 301 – 1 000 лв. и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.
Конкурсна документация – 36 (тридесет и шест) лева с ДДС за всяко едно от помещенията, която се получава след заплащането ѝ в касата на Дружеството от зав. административна служба на 4-ти етаж на сградата на "ДКЦ 14 – София" ЕООД, в срок до 15:00 ч. на 18.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи за участие – до 15:00 ч. на 19.05.2023 г.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 22.05.2023 г. от 10:30 часа.
За справки – тел. 02/952 13 63.

Управител:
/д-р Милен Димов/

03.05.2023