“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване пoд наем на сгради/помещения

“Столичен електротранспорт” ЕАД
ОБЯВЯВА
Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години на

1. Конкурс № 8
Отдаване под наем на площи, 5 кв. м, за монтиране на автомати за топли напитки на територията на следните поделения:
   • Адм. сграда трамв. депо “Банишора” – 1 автомат;
   • Трамвайно депо “Банишора” – диспечери  – 1 автомат;
   • Тролейбусно депо "Надежда" – ремонтно хале – 1 автомат;
   • Адм. сграда в поделение “Трамкар” – 1 автомат;
   • Ремонтно хале в поделение “Трамкар” – 1 автомат.
1.1. Първоначална месечна наемна цена:
   • Адм. сграда трамв. депо “Банишора” – 200,00 лв. без вкл. ДДС;
   • Трамвайно депо “Банишора” – диспечери – 200,00 лв. без вкл. ДДС;
   • Тролейбусно депо "Надежда" – ремонтно хале – 120,00 лв. без вкл. ДДС;
   • Адм. сграда в поделение “Трамкар” – 120,00 лв. без вкл. ДДС;
   • Ремонтно хале в поделение “Трамкар” – 200,00 лв. без вкл. ДДС.
1.2. Депозит за участие: 200,00 (двеста) лв.                        
2. Конкурс № 9
Стол за хранене  с обща площ 321,5 кв. м, захранен с ток и вода, санитарен възел, находящ се в административната сграда на “Столичен електротранспорт” – ул. ”Подполковник Калитин” № 30:
   • Първоначална месечна наемна цена: 572,00 (петстотин седемдесет и два) лв. без вкл. ДДС;
   • Депозит за участие 572,00 (петстотин седемдесет и два) лв.                        
3. Конкурс № 10
Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв. м, захранена с ток и вода, находяща се на територията на поделение “Трамкар” – бул. ”Цар Борис ІІІ” № 126А:
   • Първоначална месечна наемна цена: 182 (сто осемдесет и два) лв. без вкл. ДДС;   
   • Депозит за участие – 182 (сто осемдесет и два) лв.
4. Конкурс № 11
Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв. м, захранен с ток и вода, прилежащ санитарен възел, находящ се на бул.  “Кн. Мария-Луиза” – спирка надлез “Надежда”:
   • Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет) лв. без вкл. ДДС;  
   • Депозит за участие – 80 (осемдесет) лв.  
5. Конкурс № 12
Помещение с обща площ 4,90 кв. м, захранено с ток и вода, находящо се на посл. спирка ТМ №№ 11,12 – “Илиянци”:
   • Първоначална месечна наемна цена: 52 (петдесет и два) лв. без вкл. ДДС;  
   • Депозит за участие – 52 (петдесет и два) лв.
6. Конкурс № 13
Помещение, лека конструкция, с обща  площ 25 кв. м, захранено с ток и вода, прилежащ санитарен възел, находящо се на посл. спирка ТМ № 12 – “Илиянци”:
   • Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет) лв. без  вкл. ДДС;   
   • Депозит за участие – 80 (осемдесет) лв.
 
Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж. Красимира Гоцева – началник-отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл. ДДС, издадена от касата на отдел ФС на дружеството – ул. ”Подполковник Калитин” № 30. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 03.05.2023 г. вкл. – 15:00 ч. и след представяне на фактура за закупена документация за конкурса.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр. София, ул. ”Подполковник Калитин” № 30, поставени в непрозрачен, запечатан плик, с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН до 03.05.2023 г. вкл. – от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:30 ч.

Конкурсът ще се проведе на 04.05.2023 г., 10 часа, в заседателната зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул. ”Подполковник Калитин” № 30, стая № 19.
За контакти – инж. Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025; e-mail:  eltransofia@gmail.com ;                 
krasi.gotzeva@yahoo.com

19.04.2023