“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

ПОКАНА

 

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с Протокол № 4/01.12.2022 г., по точка 38, обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

 

Търгът ще се проведе на 06.01.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София – 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.

Финансовите параметрите на търга са следните:

 

Обособена позиция

Начална тръжнa цена в BGN

Размер на депозита за участие в търга в BGN

1

Обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси

86 400,00 лв. (осемдесет и шест хиляди и четиристотин лева)

1500,00 лв. (хиляда и петстотин лева)

2

Обособена позиция 2 – Продажба на скрап от стълбове

4 960,00 лв. (четири хиляди деветстотин и шестдесет лева)

500,00 лв. (петстотин лева)

3

Обособена позиция 3 – Продажба на скрап от черни метали от поделение "Трансенрго и РП"

225,00 лв. (двеста двадесет и пет лева)

50,00 лв. (петдесет лева)

4

Обособена позиция 4 – Продажба на скрап от черни метали

8 365,00 лв. (осем хиляди триста шестдесет и пет лева)

300,00 лв. (триста лева

5

Обособена позиция 5 – Продажба на скрап от лагери

5 400,00 лв. (пет хиляди и четиристотин лева)

300,00 лв. (триста лева)

6

Обособена позиция 6 – Продажба на скрап от дросели

5 936,70 лв. (пет хиляди деветстотин тридесет и шест лева и седемдесет стотинки)

250,00 лв. (двеста и петдесет лева)

7

Обособена позиция 7 – Продажба на скрап от цветни метали

11 616,65 лв. (единадесет хиляди шестстотин и шестнадесет лева и шестдесет и пет стотинки)

600,00 лв. (шестстотин лева)

8

Обособена позиция 8 – Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП"

52 160,00 лв. (петдесет и две хиляди и сто и шестдесет лева)

2000,00 лв. (две хиляди лева)

9

Обособена позиция 9 – Продажба на скрап от негодни оловни акумулатори

1 808,86 лв. (хиляда осемстотин и осем лева и осемдесет и шест стотинки)

200,00 лв. (двеста лева)

10

Обособена позиция 10 – Продажба на скрап от трамвайни мотриси за нарязване от трамвайно депо “Красна поляна”

100 003,99 лв. (сто хиляди три лева и деветдесет и девет стотинки)

3000,00 лв. (три хиляди лева лева)

11

Обособена позиция 11 – Продажба на скрап от трамвайни мотриси за нарязване от трамвайно депо “Банишора”

12 334,38 лв. (дванадесет хиляди триста тридесет и четири лева и тридесет и осем стотинки)

550,00 лв. (петстотин и петдесет лева)

 

Депозитът се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул. ”Подполковник Калитин” № 30, или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цената на тръжната документация е в размер на 100 (сто) лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 05.01.2023 г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. ”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 05.01.2023 г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. ”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

 

 

05.12.2022