"Пазари Запад" ЕАД обявява конкурс за № 03-НТД/2022 г. за отдаване под наем на 4 броя павилиони, разположени на ул. "Щросмайер", пред блок № 370

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-74/03.11.2022 г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 03-НТД/2022 г. за отдаване под наем на 4 броя павилиони, разположени на ул. “Щросмайер“, пред блок № 370.

Конкурсът се провежда на основание чл. 40, ал. 3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участия в капитала и Решение № 69 на Съвета на директорите на „Пазари Запад” ЕАД по т. 1 от Протокол № 69 от 23.06.2021 г.

Цената на конкурсната документация е 50 (петдесет) лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 18.11.2022 г. до 02.12.2022 г. включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, София – 1408, бул. “Петко Каравелов“ № 5, ет. 2.

За повече информация на тел. 0888 759 717 – Борисов.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес: гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 18.11.2022 г. до 02.12.2022 г. включително.

 

ОПИСАНИЕ НА ПАВИЛИОНИТЕ И НАЧАЛНА НАЕМНА ЦЕНА

Обекти, разположени на пазар „ЩРОСМАЙЕР” с номера, приблизителна площ, изградени комуникации и начална наемна цена:

 
 

НОМЕР
НА ОБЕКТ

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПЛОЩ В КВ. М ИЗГРАДЕНИ КОМУНИКАЦИИ

НАЧАЛНА НАЕМНА ЦЕНА
В ЛЕВА БЕЗ ДДС

Павилион № 3

48,96 Ел. захранване, ВиК 1500,00

Павилион № 4

12,44 Ел. захранване, ВиК 400,00

Павилион № 5

12,44 Ел. захранване, ВиК 400,00

Павилион № 6

38,22 Ел. захранване, ВиК

1120,00

 

Схема за разположение на обектите

 

 

18.11.2022