"ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

"ДКЦ VIII – София" ЕООД
1220, София, ул. "Хр. Силянов"  № 77, тел. 02/938-27-17


ОБЯВЛЕНИЕ

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ

„ДКЦ VIII – София” ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: Град София, Столична община, район „Надежда”, ул. „Христо Силянов” № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост:​​​
 - 1 брой помещение “Kафе” в сутерена на блок „С”, с 73,75 кв. м площ, и припадащи се 6,06 кв. м идеални части, общо 79,81 кв. м, в сградата, минимална наемна цена 264,00 (двеста шестдесет и четири) лева с ДДС;   
 - 5 броя гаражни клетки № 1; № 2; № 6; № 7; № 8, с обща площ 18 кв. м за всяка една, минимална наемна цена 84,00 (осемдесет и четири) лева с ДДС;
 - 1 брой остъклена регистратура на трети етаж в блок „В”, с площ 31,98  кв. м и 3 броя складови помещения в сутерена – блок „С“, с площ  63,60 кв. м, и припадащите се ид. части 6,46 кв. м, минимална наемна цена 588,00 (петстотин осемдесет и осем) лева с ДДС;
 - 3 бр. помещения в сутерена в блок „В”, с площ  57,33 кв. м (заедно с прилежащите идеални части), за склад, минимална наемна цена 348,00 (триста четиридесет и осем) лева с ДДС;
 - 1 брой кабинет № 332 на третия етаж в блок „П1”, с 23,31 кв. м площ, за дентална медицина, минимална наемна цена 230,00 (двеста и тридесет) лева с ДДС;
 - 1 брой кабинет № 321 на третия етаж в блок „П1”, с 23,31 кв. м площ, за дентална медицина, минимална наемна цена 230,00 (двеста и тридесет) лева с ДДС;
 - 1 брой кабинет № 311 на третия етаж в блок „С”, с 23,31 кв. м площ, за лекарски кабинет за ОПЛ, минимална наемна цена 230,00 (двеста и тридесет) лева с ДДС;
 - 1 брой кабинет № 333 на третия етаж в блок „П1”, с 23,31 кв. м площ, за дентална медицина, минимална наемна цена 230,00 (двеста и тридесет) лева с ДДС;
 - 1 брой Остъклена регистратура на втори етаж в блок „В”, с площ 33,48  кв. м, за медико-диагностична лаборатория, минимална наемна цена 372,00 (триста седемдесет и два) лева с ДДС,
находящи се в град София, район „Надежда”, ул. „Христо Силянов” № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София” ЕООД.
​​​​​​​Срок за отдаване под наем – три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 07.07.2023 г. от 10:30 часа на следния адрес: Град София, 1220, „Надежда”, ул. „Христо Силянов” № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София” ЕООД.  
​​​​​​​Депозитите за участие в конкурса се внасят в касата на „Диагностично-консултативен център VIII – София” ЕООД, с административен адрес: Гр. София, бул. „Христо Силянов” № 77, ет. 2, или по банков път по сметката на Дружеството, в срок до 15:00 часа до 03.07.2023 г.
​​​​​​​Цена на конкурсната документация
– 48 лева с ДДС, платими по банковата сметка на „ДКЦ VIII – София” ЕООД –
​​​​​​​IBAN BG75STSA93000019885971, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД, гр. София.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. в срок до 30.06.2023 г. след представяне на фактура за закупена документация за конкурса.
​​​​​​​Краен срок за подаване на документи за участие – 15:00 часа на  06.07.2023 г.
​​​​​​​За справки: 02/9382717.                                                                     Управител на „ДКЦ VIII – София” ЕООД:
/Д-р Сл. Славчев/

22.06.2023