“ДКЦ V – София“ ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот (обект), находящ в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, за осъществяване на дейност на общопрактикуващи лекари

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – София" ЕООД (ДКЦ5)


гр. София – 1700, Р-н „Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов”, № 8, тел: /02/ 903 59 49, e-mail: dcc5_sofia@abv.bg

 


І. Откривам конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на обособена част от недвижим имот (обект), находящ в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8, състоящ се от следните помещения, които  се отдават под наем заедно и са, както следва: помещение № 11.1 с площ 17,68 кв. м, помещение № 11.2 с площ 36,14 кв. м, помещение № 11.3 с площ 18,07 кв. м, помещение№ 11.4 с площ 36,14 кв. м, помещение № 11.5 с площ 18,07 кв. м, помещение № 11.6 с площ 18,07 кв. м, помещение № 11.7 с площ 18,07 кв. м, помещение № 11.8 с площ 18,07 кв. м, помещение № 11.9 с площ 18,07 кв. м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, находящи се на трети етаж от сградата на "ДКЦ V – София" ЕООД, с обща застроена площ от 349,62 кв. м.  
ІІ. Описание на обекта: обектът се отдава под наем за осъществяване на дейност на общопрактикуващи лекари,  като Наемодателят не осигурява на Наемателя техника, оборудване и инструментариум за извършване на дейността.
ІІІ. Началната месечна наемна цена на описаното в т. І и т. ІІ помещение е определена от независим, лицензиран експерт-оценител, и е 2 626,00 (две хиляди шестстотин двадесет и шест) лева без ДДС и 3 151,20 (три хиляди сто петдесет и един и 0,20) лева с ДДС.
ІV. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към кандидатите.
Наемателят следва за своя сметка и отговорност да се снабди с всички необходими разрешения и лицензии, свързани с извършвана от него дейност.
V. Време и начин за оглед на обекта: Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден, до крайната дата за подаване на офертите, от 9:00 до 12:30 часа, като заявят предварително поне 1 работен ден по-рано това си желание пред г-жа Анелия Христова, представител от администрацията на Диагностично-консултативния център, с когото се извършва огледът.
VI. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите – изложени в Раздел V от конкурсната документация.
VII. Размер и начин за плащане на таксата за получаване на документация за участие и мястото, където документацията може да се получи: Документацията може да бъде закупена от касата на “ДКЦ V – София“ ЕООД, гр. София, 1700,  Р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8, от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 12:00 часа на датата, предхождаща датата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е 40,00 (четиридесет) лева без ДДС или 48,00 (четиридесет и осем)лева с включен ДДС.
VIII. Размер на депозита и условия за внасянето му: Депозитът за участие трябва да бъде внесен до 12:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса, по банкова сметка на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД в ОБЩИНСКА БАНКА АД: BIC: BG48SOMB91301017817001 или в касата на дружеството. Допуска се и представянето на оригинал на банкова гаранция. Размерът на депозита е 1 000,00 (хиляда) лева.
ІХ Място, ден и час за провеждане на конкурса
Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17:00 часа на 14.07.2023 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, гр. София, 1700, Р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8, отдел „Деловодство“. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител.
Конкурсът започва от 10:00 ч. на 17.07.2023 г. в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, етаж 2, каб. 57. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Присъствието на участниците не е задължително и тяхното неявяване не спира провеждането на конкурса.
    
            
УПРАВИТЕЛ:  Д-р Вихрен Заяков

03.07.2023