"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на обект, състоящ се от помещения, находащ се на 1-ви етаж в сградата на "ДКЦ V – София" ЕООД

  
"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - V-София" ЕООД /ДКЦ5/

гр. София - 1700, Р-н „Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов”, № 8, тел: /02/ 903 59 49, e-mail: dcc5_sofia@abv.bg


 І. Откривам конкурс за отдаване под наем за срок от  5 /пет/  години  на обект, състоящ се от помещение № 28, с площ от 18.28 кв.м. и помещение № 29, с площ от 36.65 кв.м., заедно с 1.1614% идеални части от общите части на сградата с площ от 46.96 кв.м.,  находащ се на 1-ви етаж  в сградата на ДКЦ V – София ЕООД, град София, ул. “акад.Стефан Младенов“ № 8.

ІІ. Описание на обекта: обектът се отдава под наем за осъществяване на дейност на лекари по дентална медицина,  като Наемодателят не осигурява на Наемателя апаратура, техника, оборудване и инструментариум за извършване на дейността. Всеки участник може да предложи само едно предложение /оферта/ без възможност за варианти в офертата.

ІІІ. Началната месечна наемна цена на описания в т. І и т. ІІ обект е определена от независим, лицензиран експерт оценител и се равнява  640,00 /шестстотин и четиридесет/ лева без ДДС.

ІV. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към кандидатите.

Наемателят следва за своя сметка и отговорност да се снабди с всички необходими разрешения и лицензии, свързани с извършвана от него дейност.

V. Време и начин за оглед на обекта: Лицата желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден, до крайната дата за подаване на офертите, от 9.00 до 12.30 часа, като заявят предварително поне 1 работен ден по-рано това си желание пред г-жа Анелия Христова, представител от администрацията на Диагностично-консултативния център, с когото се извършва огледа.

VI. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите – изложени в Раздел V от конкурсната документация.

VII. Размер и начин за плащане на таксата за получаване на документация за участие и мястото където документацията може да се получи: Документацията може да бъде закупена от касата на “ДКЦ V - София “ ЕООД, гр.София 1700,  Р-н Студентски, ул. “акад. Стефан Младенов” № 8 от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 12.00 часа на датата, предхождаща дата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е  40.00 /четиридесет/  лева без ДДС или  48.00 /четиридесет и осем/ лева с включен ДДС.

VIII. Размер на депозита и условия за внасянето му: Депозитът за участие трябва да бъде внесен до 12.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД в ОБЩИНСКА БАНКА АД: BIC: BG48SOMB91301017817001 или в касата на дружеството. Допуска се и представянето на оригинал на банкова гаранция.
Размерът на депозита е  600,00 /шестстотин/  лева.

ІХ. Място, ден и час за провеждане на конкурса

Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17.00. часа на 26.05.2023  г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, гр.София 1700,  Р-н Студентски, ул. “Акад. Стефан Младенов” №8, отдел „Деловодство“. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител.

Конкурсът започва от 11.00 ч.  на  29.05.2023 г. в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, етаж 2, каб.57.  На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Присъствието на участниците не е задължително и тяхното неявяване не спира провеждането на конкурса.

               

                              

УПРАВИТЕЛ:  Д-р Вихрен Заяков

12.05.2023