"ДКЦ 14 – СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на три помещения – кабинети, находящи се съответно на първи, трети и четвърти етаж в сградата на Дружеството

 

 

ОБЯВА

 


"ДКЦ 14 – СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения – кабинети, находящи се съответно на първи, трети и четвърти етаж в сградата на Дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7, с номера, площ и начална конкурсна месечна наемна цена, без вкл. ДДС, както следва: кабинет № 18, с площ от 16,64 кв. м – 80 лв.; кабинет № 302 с площ от 17,05 кв. м – 250 лв. и кабинет № 406 с площ от 23,78 кв. м – 220 лв.

Депозитът за участие в конкурса за всяко едно от помещенията е в следните размери: за помещение – кабинет № 18 – 200 лв. без вкл. ДДС; за помещение – кабинет № 302 – 500 лв. без вкл. ДДС.; за помещение – кабинет 406 – 440 лв. без вкл. ДДС, и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация – 36 (тридесет и шест) лева с ДДС за всяко едно от помещенията, която се получава след заплащането ѝ в касата на дружеството от зав. административна служба на 4. етаж в сградата на "ДКЦ 14 – София" ЕООД, в срок до 15:00 ч. на 02.02.2023 г.
Краен срок за подаване на документи за участие – до 15:00 ч. на 03.02.2023 г.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 06.02.2023 г. от 10:30 часа.

За справки телефон - 02/952 13 63.

 

УПРАВИТЕЛ:
/д-р МИЛЕН ДИМОВ/

 

20.01.2023