„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 години, на обекти, собственост на Дружеството – kонкурс 1 – ГО/2023 г.

 

На основание чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 40, ал. 3  от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, Решение по Протокол № 24 от 06.03.2023 г. на Съвета на директорите на „Пазари Юг” ЕАД, както и Заповед № 37/18.04.2023 г. на изпълнителния директор на „Пазари Юг” ЕАД ,

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 години, на обекти, собственост на Дружеството, както следва:

Конкурс 1 – ГО/2023

1. Паркинг, представляващ ПИ с идентификатор 68134.207.46 и част от ПИ с идентификатор 68134.207.1995, намиращ се в района на пазар „Красно село” на ъгъла на ул. „Дебър” и ул. „Княгиня Климентина”, кв. 305 Г, ж.к. „Красно село”, район „Красно село”, гр. София, с площ 3425 кв. м и начална наемна цена 4000,00 лв. без ДДС съгласно оценката на независим оценител.

2. Едноетажна жилищна сграда с идентификатор 68134.207.90.1, находяща се на ул. „Хубча“ № 22, ж.к. „Красно село“, район „Красно село“, гр. София, с площ 73 кв. м и начална наемна цена 950,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

3. Сграда с идентификатор 68134.1893.824.3, намираща се в Княжевска борова гора, кв. „Княжево“, район „Витоша“, гр. София, с площ 306 кв. м и начална наемна цена 850,00 лв. без ДДС, съгласно оценка на независим оценител.

4. Сграда с идентификатор 68134.1893.824.9, намираща се в Княжевска борова гора, кв. „Княжево“, район „Витоша“, гр. София, с площ 133 кв. м и начална наемна цена 350,00 лв. без ДДС, съгласно оценка на независим оценител.

 

Гаранционните вноски за участие в конкурс 1-ГО/2023 са, както следва:

1. Паркинг, намиращ се в района на пазар „Красно село” на ъгъла на ул. „Дебър” и ул. „Княгиня Клементина”, кв. 305Г, ж.к. „Красно село”, район „Красно село”, гр. София,  в размер на 5 000,00 (пет хиляди) лева.

2. Едноетажна жилищна сграда с идентификатор 68134.207.90.1, находяща се на ул. „Хубча“ № 22, ж.к. „Красно село“, район „Красно село“, гр. София, в размер на 300,00 (триста) лева.  

3. Сграда с идентификатор 68134.1893.824.3, намираща се в Княжевска борова гора, кв. „Княжево“, район „Витоша“, гр. София, в размер на 300,00 (триста) лева.

4. Сграда с идентификатор 68134.1893.824.9, намираща се в Княжевска борова гора, кв. „Княжево“, район „Витоша“, гр. София, в размер на 300,00 (триста) лева.

Гаранционните вноски се внасят в  офиса на организатора “Пазари Юг” ЕАД в гр. София, бул. “Цар Борис III” №135 Б.

 

Конкурс 1 –ДПК/2023 за  обекти, находящи се в сграда на ул. ”Петко Каравелов” № 5, район „Триадица”, гр. София

I. ЕТАЖ 1

1. Етаж 1, Офис помещение № 1 с площ 16,50 кв. м, и начална наемна цена 114,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

2. Етаж 1, Офис помещение № 4 с площ 14,00 кв. м, и начална наемна цена 97,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

3. Етаж 1, Офис помещение № 6 с площ 14,00 кв. м и начална наемна цена 97,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

II. ЕТАЖ 2

4. Етаж 2, Офис помещение № 15 с площ 14,00 кв. м, и начална наемна цена 92,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

5. Етаж 2, Офис помещение № 16+17 с площ 42,17 кв. м, и начална наемна цена 278,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

6. Етаж 2, Офис помещение № 18 с площ 11,70 кв. м, и начална наемна цена 77,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

III. ЕТАЖ 3

7. Етаж 3, Офис помещение № 2+2`+8+8а с площ 41,90 кв. м, и начална наемна цена 261,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

8. Етаж 3, Офис помещение № 9+10+11+11а с площ 30,20 кв. м, и начална наемна цена 188,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

IV. СУТЕРЕН

9. Сутерен – обособен обект – ресторант с площ 256,60 кв. м, и начална наемна цена 2 060,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

10. Сутерен – обособен обект – складове към ресторант с площ 193,00 кв. м и начална наемна цена 1 049,00 лв. без ДДС, съгласно оценката на независим оценител.

 

Гаранционната вноска за участие в конкурс 1-ДПК/2023 е в размер на 200,00 (двеста) лева за всички обекти  и се внася в офиса на организатора “Пазари Юг” ЕАД в гр. София, бул. “Цар Борис III” №135 Б.

Цената на конкурсните книжа за конкурси 1-ДПК/2023 и 1-ГО/2023 е 70,00 (седемдесет) лева без ДДС, платими при закупуването им в  офиса на организатора в гр. София, бул. “Цар Борис III” №135 Б  всеки работен ден от 24.04.2023 г. до 11.05.2023 г. вкл. от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 14:30 часа.

Приемане на конкурсни документи на участници в конкурса е всеки работен ден от 24.04.2023 г. до 11.05.2023 г.  вкл.  от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:30 часа в  офиса на организатора в гр. София, бул. “Цар Борис III” №135Б.

Участниците в конкурса следва да попълнят по указания начин приложените образци и да представят следните документи:

1. Заявление за участие – част от конкурсните книжа;

2. Административни сведения – част от конкурсните книжа;

3. Декларация за приемане условията за провеждане на конкурса – част от конкурсните книжа;

4. Декларация за извършен оглед на имота, предмет на конкурса – част от конкурсните книжа;

5. Актуално удостоверение (извлечение) за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с дата не по-ранна от 24.04.2023 г.

6. Регистрация по ЗДДС (ако има такава);

7. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник;

8. Документ за закупени конкурсни книжа – копие; (Издава се от организатора на конкурса).

9. Документ за внесена гаранционна вноска за участие в конкурса – копие; (Издава се от организатора на конкурса).

10. Предложение (оферта) за  наемна цена на обекта за месец без ДДС – част от конкурсните книжа.

Информация за конкурса може да се получи в офиса на дружеството, на тел. 02/ 44 72 470, 02/44 72 474 и на  www.pazari-yug.bg .

Оглед на обектите може да се направи в периода от 24.04.2023 г. до 11.05.2023 г. включително, от 10:00 до 14:00 ч. след предварителна уговорка на тел. 02/ 44 72 470.

За провеждането на конкурсите, ще бъдат назначени петчленни комисии в чийто състав ще бъдат включени представител на дирекция „Икономика и търговска дейност” при Столична община и правоспособен юрист.

Конкурсните комисии ще заседават на 12.05.2023 г. от 10:00 часа за конкурс 1-ДПК/2023 и от 14:00 часа за конкурс 1-ГО/2023.

 

24.04.2023