„Топлофикация София“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.206.106.1.122, находящ се в кв. "Борово", бл. 223а, с предназначение – за търговска дейност, с площ от 48,90 кв. м, представляващ част от капитала на „Топлофикация София” ЕАД

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД
в изпълнение на Решение № 10 по Протокол № 38/05.10.2023 г. на
на Управителния съвет на „Топлофикация София” ЕАД

ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.206.106.1.122, НАХОДЯЩ СЕ В КВ. "БОРОВО", БЛ. 223А, С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, С ПЛОЩ ОТ 48,90 КВ. М, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА (ИМУЩЕСТВОТО) НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

І. Вид на търга и обект, предмет на тръжната процедура:
Търг с тайно наддаване по реда на чл. 38, във вр. чл. 36 от НРУУПОППТДОУК за –

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.206.106.1.122, находящ се в кв. "Борово", бл. 223А, с предназначение – за търговска дейност, с площ от 48,90 кв. м.
1. Местонахождение: кв. "Борово", бл. 223А, вх. Б, етаж – партер;
2. Състояние: добро;
3. Площ: 48,90 кв. м.

II. Начална месечна наемна цена:
1. Не по-малко от 732 лв./месец (седемстотин тридесет и два лв./месец) без ДДС.
2. Консумативните разходи – вода, електрическа енергия, както и дължимите такси към общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.
3. Срок за отдаване под наем – 35 (тридесет и пет) месеца.

III. Ред за закупуване на тръжна документация:
Цената на тръжната документация е в размер на 20 лв. (двадесет лева) без ДДС или 24 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС и може да бъде заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева, както следва:
„Общинска банка” АД
IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02
BIC: SOMBBGSF

Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, стая 104, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. до 22.11.2023 г., срещу представен документ за платената цена.
Сумата за закупуване на тръжна документация не се възстановява на участниците.
За контакти и съдействие при закупуване на документацията: Детелина Ангелова, главен експерт СДНИ, тел. T: +359 2 903 3024, М:+359 879 123 154.

IV. Краен срок и място за приемане на предложенията:
Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на 22.11.2023 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, Информационен блок, гише № 1 и гише № 2.

V. Гаранционна вноска за участие в търга:
Гаранционната вноска за участие в търга е в размер на 73 лв. (седемдесет и три лева).

Гаранционната вноска за участие в търга трябва да бъде представена под формата на парична сума, внесена по банков път, по сметка на „Топлофикация София” ЕАД в лева, както следва:
„Общинска банка” АД
IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02
BIC: SOMBBGSF

VI. Време и начин за оглед на обекта:
Оглед на обекта може да се осъществи всеки ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 22.11.2023 г. след заявка на посочения телефон.

VII. Разглеждане и оценяване на предложенията:
Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите, ще се извърши на 24.11.2023 г. в 12:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б, от комисия в състав от пет души, от които четирима служители на „Топлофикация София” ЕАД, от които поне един юрист с придобита юридическа правоспособност и длъжностно лице от дирекция „Икономика и търговска дейност” на Столична община.

Лице за контакт и тел. за заявяване на огледи: Детелина Ангелова, главен експерт СДНИ, тел. T: +359 2 903 3024, М:+359 879 123 154.

Пълният текст на обявата е публикуван на електронната страница на Дружеството www.toplo.bg

08.11.2023