„Топлофикация София“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД


„Топлофикация София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23Б на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД по т. 8 от Протокол № 10/23.03.2023 г., обявява търг за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството:

Поземлен имот с идентификатор 68134.1386.483, ведно с построената в него сграда с идентификатор 68134.1386.483.1.

1. Местонахождение гр. София, район „Надежда“, ул. „Жорж Дантон“ (бивша ул. „Френска революция“) до бл. 154;

2. Състояние: задоволително;

3. Площ: 438 кв. м на поземления имот и 49 кв. м на сградата.

Начална месечна наемна цена:
900 лв./месец (деветстотин лв./месец) без ДДС.

Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

Срок за отдаване под наем:
35 (тридесет и пет) месеца.

Закупуване на  тръжна документация:
Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 26.04.2023 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 20,00 лв. (двадесет) лева без ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF.

За въпроси и допълнителна информация на тел.: 02/9033220.

Краен срок и място за приемане на предложенията:
до 17:00 ч. на 26.04.2023 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23Б, информационен блок, гише № 1 или 2.

Депозит за участие в търга:
90,00 лв. (деветдесет лева), представен под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД,  IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF

Оглед на обекта:
​​​​​​​
Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 26.04.2023 г. след заявка на тел. 02/ 9033220.

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 28.04.2023 г. в 11:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23Б.

Пълният текст на обявата е публикуван на сайта на дружеството www.toplo.bg

12.04.2023