„Топлофикация София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив на Дружеството – апартамент № 70, находящ се в гр. София, р-н "Сердика", ул. "202", бл. 4, вх. Д, ет. 1

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

в изпълнение на Решение по т. 9 от Протокол № 31/24.08.2023 г. на
на Управителния съвет на „Топлофикация София” ЕАД

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ – АПАРТАМЕНТ № 70, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СОФИЯ, СО – РАЙОН „СЕРДИКА“, УЛ. „202-РА“, БЛ. 4, ВХ. Д, ЕТ. 1, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 80,86 КВ. М – ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА (ИМУЩЕСТВОТО) НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД


І. Обект на конкурса е отдаване под наем на следния имот:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.511.1457.1.70 – Апартамент № 70
1. Местонахождение: гр. София, СО – район „Сердика“, ул. „202-ра“, бл. 4, вх. Д, ет. 1;
2. Състояние: за ремонт;
3. Площ: обща – 80,86 кв. м.

II. Начална месечна наемна цена:

1. Не по-малко от 548 лв./месец (петстотин четиридесет и осем лв./месец) без ДДС. Върху наемната цена, съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗЗДС няма да бъде начисляван ДДС.
2. Консумативните разходи – вода, електрическа енергия, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.
3. Срок за отдаване под наем – 35 (тридесет и пет) месеца.

III. Ред за закупуване на конкурсната документация:

Цената на конкурсната документация е в размер на 20 лв. (двадесет лева) без ДДС или 24 лв. (двадесет и четири лева) с ДДС и може да бъде заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева, както следва:

„Общинска банка” АД
IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02
BIC: SOMBBGSF

Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. до 09.10.2023 г., срещу представен документ за платената цена.
Сумата за закупуване на конкурсна документация не се възстановява на участниците.
За контакти и съдействие при закупуване на документацията: Детелина Ангелова, главен експерт СДНИ, тел.: +359 879 123 154, +359 2 903 3024.

IV. Краен срок и място за приемане на предложенията:

Срокът за подаване на документи е до 17:00 ч. на 09.10.2023 г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23Б, Информационен блок, гише № 1 и гише № 2.

V. Гаранционна вноска за участие в конкурса:
Гаранционната вноска за участие в конкурса е в размер на 55,00 лв. (петдесет и пет лева) с ДДС.

Гаранционната вноска за участие в конкурса трябва да бъде представена под формата на парична сума, внесена по банков път, по сметка на „Топлофикация София” ЕАД в лева, както следва:
„Общинска банка” АД
IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02
BIC: SOMBBGSF

VI. Време и начин за оглед на обекта:

Оглед на обекта може да се осъществи всеки ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 09.10.2023 г. след заявка на посочения телефон.

VII. Разглеждане и оценяване на предложенията:

Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите, ще се извърши на 11.10.2023 г. в 10:00 часа в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23Б, от комисия в състав от пет души, от които четирима служители на „Топлофикация София” ЕАД, от които поне един юрист с придобита юридическа правоспособност и длъжностно лице от дирекция „Икономика и търговска дейност” на Столична община.

Лице за контакт и тел. за заявяване на огледи: Детелина Ангелова, главен експерт СДНИ, тел.:+359 879 123 154, +359 2 903 3024.
​​​​​​
Пълният текст на обявата е публикуван на електронната страница на Дружеството www.toplo.bg 

21.09.2023