„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството (терен), част от поземлен имот – за топлоенергийно производство на входа на ТР „София”

 

„Топлофикация  София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23Б, на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД по т. 4 от Протокол № 64/15.12.2022 г., обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството:

Терен, част от поземлен имот – за топлоенергийно производство на входа на ТР „София”.
*Забележка: Обект на конкурса е отдаване под наем само на терен с площ 80,00 кв. м, част от поземлен имот – за топлоенергийно производство без помещението (павилион), което е изградено върху терена.

1. Местонахождение: гр. София, район "Сердика", ул. „История Славянобългарска” № 6 (бивша ул. „202”), на територията на ТЕЦ „София”;
2. Състояние: върху терена е изградено помещение (павилион)*;
3. Площ: 80 кв. м.
Начална месечна наемна цена:
600,00 лв./месец (шестстотин лв./месец) без ДДС;
Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

Срок за отдаване под наем:
35 (тридесет и пет) месеца.

Закупуване на  конкурсната документация:
Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 08.02.2023 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 20,00 лв. (двадесет) лева без ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF.

За въпроси и допълнителна информация на тел.: 02/9033220.

Краен срок и място за приемане на предложенията:
до 17:00 ч. на 08.02.2023 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23Б, информационен блок, гише № 1 или 2.

Депозит за участие в конкурса:
60,00 лв. (шестдесет лева), представен под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД,  IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF

Оглед на обекта:
Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 08.02.2023 г. след заявка на  тел. 0896777264.

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 10.02.2023 г. в 15:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23Б.

Пълният текст на обявата е публикуван на сайта на Дружеството www.toplo.bg

 

16.01.2023