„Топлофикация София“ ЕАД обявява провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на актив, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА АКТИВ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД


„Топлофикация  София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23Б на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и Решение № 956/15.12.2022 г. на Столичен общински съвет, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на актив, собственост на Дружеството:

Поземлен имот с идентификатор 00357.5350.63
1. Местонахождение: обл. София (столица), общ. Столична, гр. Нови Искър, район „Нови Искър”, кв. „Курило“;
2. Площ: 4 362  кв. м.

Начална тръжна цена: 300 000 лв. (триста хиляди лева) без ДДС.
Размер на стъпка за наддаване: 12 559 лв. (дванадесет хиляди петстотин петдесет и девет лева).

Закупуване на  тръжна документация:
Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 07.02.2023 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 20,00 лв. (двадесет) лева без ДДС или 24 лв. (двадесет и четири) лева с вкл. ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF.

За въпроси и допълнителна информация на тел.: 02/9033220.

Краен срок и място за приемане на предложенията:
до 17:00 ч. на 07.02.2023 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23Б, информационен блок, гише № 1 или 2.

Депозит за участие в търга:
25 118 лв. (двадесет и пет хиляди сто и осемнадесет лева), представен под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД,  IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF

Оглед на обекта:
Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 07.02.2023 г. след заявка на  тел. 0896777264.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 08.02.2023 г. в 10:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23Б.

Пълният текст на обявата е публикуван на сайта на дружеството www.toplo.bg

 

23.01.2023