„Столичен aвтотранспорт” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на „Кафе” в административната сграда на АП ”Дружба”, ул. „Kап. Л. Кондаков” № 7, с обща площ 90 кв. м, за срок от три години, за търговска дейност”

ОБЯВА


„Столичен aвтотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл. 35, ал. 1 и чл. 40, ал. 3 от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала” на СОС и т. 5 от Решение № 1 по Протокол № 122 от 02.12.2022 год. на Съвета на директорите на „Столичен aвтотранспорт” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на „Кафе” в административната сграда на АП ”Дружба”, ул. „Kап. Л. Кондаков” № 7, с обща площ 90 кв. м, за срок от три години, за търговска дейност”.
Началната месечна наемна цена е 675,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 340,00 лв., вносим в брой в касата на „Столичен aвтотранспорт” ЕАД – Управление, гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, III етаж до 03.01.2023 год. – 16:00 часа.
Условията и процедурата за провеждане на конкурса са описани в утвърдена конкурсна документация.
До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили изискуемите съгласно конкурсната документация документи.
Документацията за участие се получава в деловодството на „Столичен автотранспорт” ЕАД – Управление срещу фактура за закупуването ѝ, в работни дни до 03.01.2023 год. от 9:00 ч. до 16:00 ч.
Цената на документацията е 42,00 лева с включен ДДС, платима в касата на „Столичен автотранспорт” ЕАД – Управление.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. до 03.01.2023 год. включително, след представяне на фактура за закупена документация и предварителна заявка.
Предложения за участие се приемат в деловодството на „Столичен автотранспорт” ЕАД – Управление до 03.01.2023 год. – 9:00 – 16:00 ч.
Конкурсът е неприсъствен и ще се проведе на 04.01.2023 год., 9:30 ч. в заседателната зала на „Столичен автотранспорт” ЕАД – Управление, гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, III етаж.
За допълнителна информация и контакти: тел. 02/955-90-20, 02/955-41-34 и 02/973 28 09 – тех. отдел за огледи.

 

 

19.12.2022