„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Обособена част от хале „Мерцедес“ в АП „Дружба”, с площ 487 кв. м, и вътрешна стая за операторите, с площ 16 кв. м, в цялост обект с обща площ 503 кв. м, за сервизна дейност“

 

ОБЯВА

 

„Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21, на основание чл. 35 ал. 1  и чл. 40, ал. 3  от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала” на СОС и т. 5 от Решение № 1 по Протокол № 16 от 19.07.2021 год. на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Обособена част от хале „Мерцедес“ в АП „Дружба”, с площ 487м2, и вътрешна стая за операторите, с площ 16 м2, в цялост обект с обща площ 503 м2, за сервизна дейност“, за срок от три години. Обектът се намира в сграда с идентификатор 68134.1506.175.9 по скица от АГКК и е с административен адрес: гр. София, п.к. 1592, ул. „Кап. Л. Кондаков“ № 7, и има инвентарен № 3200044. Разходите за основен ремонт, измервателни уреди за консумативи и други съпътстващи разходи за привеждане на помещението в необходимия за стопанска дейност вид ще бъдат за сметка на бъдещия наемател и наемодателят не дължи обезщетение за тях.Разходите за всички консумативи, включително вода и електроенергия ще са за сметка на наемателя според потреблението и отчитане с индивидуални измервателни уреди, които наемателят ще монтира за своя сметка.

Началната месечна наемна цена е 960,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 480 лв., вносим в брой в касата на Управление  – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, IIІ етаж, до 21.12.2022 год. – 16:00 часа.

Условията и процедурата за провеждане на конкурса са описани в утвърдена конкурсна документация.

До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили изискуемите съгласно конкурсна документация документи.

Документацията за участие се получава в деловодството на Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, IIІ етаж, срещу фактура за закупуването ѝ, в работни дни до 21.12.2022 год. от 9:00 ч. до 16:00 ч.

Цената на документацията е 42 лева с включен ДДС, платима в касата на Управлението.

Оглед на обекта, с административен адрес, гр. София, ул. "Капитан Любен Кондаков" № 7, може да се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. до 21.12.2022 год. включително, след представяне на фактура за закупена документация и предварителна заявка.

Предложения за участие се приемат в деловодството на Управлението до 21.12.2022 год. – 16:00 ч.

Конкурсът е неприсъствен и ще се проведе на 22.12.2022г., 09:30 ч., в заседателната зала на „Столичен автотранспорт” ЕАД – Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, ІII етаж.

За допълнителна информация и контакти: тел. 02/955-41-34.

07.12.2022