„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот, находящи се в Спортен комплекс, гр. София, ул. „Българска морава“ № 2, собственост на „Спортна София – 2000” ЕАД, за разполагане на мобилно търговско съоръжение за продажба на сладолед и машина за вода и напитки

ОБЯВА


„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс по реда на чл. 40 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (НРУУПОППТДОУК),
за отдаване под наем на:

I. Част от недвижим имот – празен терен с площ от 2,00 (два) кв. м, находящ се в Спортен комплекс, гр. София, ул. „Българска морава“ № 2, собственост на „Спортна София – 2000” ЕАД, за разполагане на самоподаваща машина за вода и напитки, с монетен и банкнотен механизъм, в сграда, за срок от 3 (три) години.
1.1. Начална месечна наемна цена за обекта – 100 (сто) лева, без ДДС.
1.2. Депозит за участие – 10 (десет) лева, вносими по следната банкова сметка на титуляра „Спортна София – 2000” ЕАД:
Банка: „Общинска  банка”АД
IBAN: BG26SOMB91301027122801
BIC: SOMBBGSF

1.3. Оглед на обекта може да бъде извършен след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч., но не по-късно от 02.06.2023 г. вкл., по предварителна заявка на кандидатите на телефон 0884467032.
1.4. Конкурсът ще се проведе на 05.06.2023 г. от 10:00 часа в административната сграда на “Спортна София – 2000” ЕАД, гр. София, ул. „Българска морава” № 2. Комисията ще заседава в закрито заседание.
1.5. Договорът със спечелилия конкурса участник се подписва пред нотариус.
 
II. Част от недвижим имот, представляващ терен с площ от 6,00 (шест) кв. м, находящ се в Спортен комплекс, гр. София, ул. „Българска морава” № 2, собственост на „Спортна София – 2000” ЕАД, за разполагане на мобилно търговско съоръжение за продажба на сладолед – сезонно, за срок от 4 (четири) месеца.
2.1. Начална месечна наемна цена за обекта – 150 (сто и петдесет) лева, без ДДС.
2.2.  Депозит за участие – 15 (петнадесет) лева, вносими по следната банкова сметка на титуляра „Спортна София – 2000” ЕАД:
Банка: „Общинска  банка”АД
IBAN: BG26SOMB91301027122801
BIC: SOMBBGSF

2.3. Оглед на обекта може да бъде извършен, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч., но не по-късно от 02.06.2023 г. вкл., по предварителна заявка на кандидатите на телефон 0884467032.
2.4.  Конкурсът ще се проведе на 05.06.2023 г. от 10:30 часа в административната сграда на “Спортна София – 2000” ЕАД, гр. София, ул. „Българска морава” № 2. Комисията ще заседава в закрито заседание.

III. Документация за участие в конкурсите се получава на адрес: Гр. София  – 1303, р-н "Възраждане", „Зона Б-5”, ул. „Българска морава” № 2, тел. 0884467032, от 10:00 ч. до 16:30 ч., всеки работен ден, в срок до 02.06.2023 г. (включително), срещу представен банков документ за сумата от 50 (петдесет) лв., с включен ДДС, за всеки един от обектите, внесени по следната банкова сметка на “Спортна София – 2000” ЕАД:
Банка: „Общинска  банка”АД,
IBAN: BG26SOMB91301027122801,
BIC: SOMBBGSF.


Краен срок за приемане предложенията на участниците – до 16:30 ч. на 02.06.2023 г., включително.

 

19.05.2023