"Спортна София – 2000" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ полумасивна сграда на два етажа, находящ се в гр. София, местност Алеко, парк „Витоша”

ОБЯВА

 

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс по реда на чл. 40 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (НРУУПОППТДОУК),

за отдаване под наем на:

 

1. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ полумасивна сграда на два етажа с площ от 77 кв. м, РЗП 362,25 кв. м, находящ се в гр. София, местност „Алеко”, парк „Витоша”, включен в капитала на "Спортна София – 2000" ЕАД, за срок от 3 (три) години.
2. Начална месечна наемна цена за обекта – 1 200 (хиляда и двеста) лева, без ДДС.
3. Депозит за участие – 120 (сто и двадесет) лева, вносими по следната банкова сметка на титуляря „Спортна София – 2000” ЕАД:
Банка: „Общинска  банка” АД
IBAN: BG26SOMB91301027122801
BIC: SOMBBGSF
4. Оглед  на обекта може да бъде направен на място, всеки работен ден от 11:00 ч. до 15:00 ч., след предварително обаждане на тел. 0884467032, но не по-късно от 12.01.2023 г.
5. Конкурсът ще се проведе на 13.01.2023 г. от 10:30 часа в административната сграда на “Спортна София – 2000” ЕАД в гр. София, ул. „Българска морава” № 2. Комисията ще заседава в закрито заседание.
6. Договорът със спечелилия конкурса участник се подписва пред нотариус.
7. Договорът може да бъде прекратен, в случай че влязат в сила актове на главния архитект на Столична община за премахване на незаконно строителство в обекта, предмет на оспорване по адм. д. № 2798/2022 г. по описа на АССГ, адм. д. № 2801/2022 г. по описа на АССГ и адм. д. № 2803/2022 г. по описа на АССГ.
Документация за участие в конкурса се получава на адрес: гр. София 1303, р-н „Възраждане“, ж.к. „Зона Б-5”, ул. „Българска морава” № 2, тел. 0884467032, от 10:00 ч. до 16:30 ч., всеки работен ден, в срок до 12.01.2023 г. (включително), срещу представен банков документ за сумата от 50 (петдесет) лв., с включен ДДС, внесени по следната банкова сметка на “Спортна София – 2000” ЕАД:
Банка: „Общинска  банка” АД,
IBAN: BG26SOMB91301027122801,
BIC: SOMBBGSF.
Краен срок за приемане предложенията на участниците – до 16:30 ч. на 12.01.2023 г., включително.

 

29.12.2022