„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане (проучване, проектиране и изпълнение) на многофамилна жилищна сграда с търговски обекти и подземен паркинг

ОБЯВА
 

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане (проучване, проектиране и изпълнение) на многофамилна жилищна сграда с търговски обекти и подземен паркинг, с разгъната застроена площ (РЗП) (общо надземна и подземна) не по-малко от 2 500 кв. м, върху недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1606.5060 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД - 18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-330-13.01.2016 г. на началника наСГКК – София, находящ се в гр. София, район „Студентски“, бул. "Симеоновско шосе" № 41, с площ на имота от 1 091 кв. м, съставляващо УПИ XIII - 661 и УПИ I, кв. 7, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, реализуемо при спазване на градоустройствените показатели на влязъл сила Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване на УПИ XIII - 661 \ кв. 7, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“.

Минималната конкурсна цена за правото на строеж е 1 970 476 лв., без ДДС, равняващи се на процент в размер на 30% от РЗП на новопостроената жилищна сграда с търговски обекти и подземен паркинг.

Заплащането на цената на правото на строеж се извършва чрез изграждане, за сметка на спечелилия конкурса участник, на напълно завършени („до ключ“ – готови за ползване, включително с изпълнени довършителните работи) функционално обособени самостоятелни обекти, в новопостроената и напълно завършена сграда с подземното ниво, съобразно предложения от участника, обявен за спечелил конкурса, процент на обезщетение, който не може да е по-малък от 30% и за които обекти „Пазари Изток“ ЕАД си запазва правото на строеж.

Конкурсът ще се проведе на 10.10.2023 г.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00ч. до 17:00 ч., от 08.09.2023 г. до 06.10.2023 г. (вкл.), на цена от 800 (осемстотин) лв., с ДДС.

За допълнителна информация: www.pazariiztok.com/77017 и тел. 02/870 50 54.

08.09.2023