„Пазари Запад“ ЕАД обявява конкурс № 01-НТД/2023 г. за отдаване под наем на 2 (два) броя павилиони, разположени на ул. "Йосиф Щросмайер", пред блок № 370

“ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД


София, 1408 бул. “Петко Каравелов“ 5 тел: 02/4949888
e-mail: pazarizapad@gmail.com; http://pazari-zapad.com

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-99/09.05.2023 г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 01-НТД/2023 г. за отдаване под наем на 2 (два) брo[ павилиони, разположени на ул. “Йосиф Щросмайер“, пред блок № 370.

Конкурсът се провежда на основание чл. 40, ал. 3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участия в капитала и Решение № 18 на Съвета на директорите на „Пазари Запад” ЕАД по т. 1 от Протокол № 18 от 05.05.2023 г. Цената на конкурсната документация е 50 (петдесет) лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 01.06.2023 г. до 16.06.2023 г.  включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, София, 1408, бул. “Петко Каравелов“ № 5, ет. 2.

За повече информация на тел. 0888 759 717 – Борисов.
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес: Гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 01.06.2023 г. до 16.06.2023 г.  включително.

         ОПИСАНИЕ НА ПАВИЛИОНА И НАЧАЛНА НАЕМНА ЦЕНА

№ обект   

кв. м

Начална цена / лева без ДДС

 Изградени комуникации:

Павилион № 1

24,48

950,00

ток, ВиК

Павилион № 2

48,96

1500,00

ток, ВиК

 

 

01.06.2023