„Пазари-Възраждане“ ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството

"ПАЗАРИ-ВЪЗРАЖДАНЕ" ЕАД
София, ул. “Цар Самуил“ № 90Б, сграда № 10, тел: 02/983 21 84; е-mail: office@pazari-vazrajdane.com


 
О Б Я В А

„ПАЗАРИ-ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД, на основание Решение № 628 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичен общински съвет и Заповед № 272/08.08.2023 г. и Заповед № 306/30.08.2023 г. на изпълнителния директор на „Пазари-Възраждане“ ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството, описани по вид, година на производство, пробег и начална тръжна цена с включен ДДС, както следва:
1. Лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“, цвят: Сив, рег. № СА 0631 ВТ, номер на рама WF04XXGBB46R41047, с начална тръжна цена 2 500,00 лв. с ДДС.
2. Условия за закупуване на документация за участие в търга:
- Цена: 60 (шестдесет) лева с включен ДДС, вносима в касата на „Пазари-Възраждане“ ЕАД всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:00 часа, включително;
- Място на получаване: „Пазари-Възраждане“ ЕАД в гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 90Б, каса, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:00 часа, до 20.09.2023 г., включително.
3. Подаване на документация за участие в търга – до 20.09.2023 г., включително, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:00 часа, включително, в деловодството на дружеството в гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 90Б.
4. Размер на депозит за участие в търга за всеки актив: 10% от началната тръжна цена без ДДС, внесен в касата на „Пазари-Възраждане“ ЕАД, до 20.09.2023 г..
5. Време и начин за оглед на ДМА – до 20.09.2023 г., включително, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:00 часа, включително, след предварителна справка на телефон: 0889220884 – Павел Дамянов.
6. Дата и час на провеждане на търга: 21.09.2023 г. от 10:30 ч. в административната сграда на „Пазари-Възраждане“ ЕАД в гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 90Б.
7. Достигнатата тръжна цена се внася по сметка на „Пазари-Възраждане“ ЕАД в срок до 3 (три) работни дни от писменото уведомяване на спечелилия/спечелилите участници.
Адрес и телефон на организатора: „Пазари-Възраждане“ ЕАД, гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 90Б, телефон: 02/9832184.


Заповед № 306/30.08.2023 г. на изпълнителния директор на „Пазари-Възраждане“ ЕАД

01.09.2023