„Пазари Възраждане“ ЕАД, град София, обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на Дружеството

О Б Я В А

„ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД, на основание Решение № 628 по Протокол № 80 от 13.07.2023 г. на Столичен общински съвет и Заповед № 272/08.08.2023 г. на изпълнителния директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на Дружеството, описани по вид, година на производство, пробег и начална тръжна цена с включен ДДС, както следва:
I – Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Мондео“, цвят: сив, рег. № СА 0631 ВТ, номер на рама WF04XXGBB46R41047, с начална тръжна цена 2 500,00 лв. с ДДС;
II – Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Мондео“, цвят: сив, рег. № СА 4188 НХ, номер на рама WF0DXXGBBD9R23382, с начална тръжна цена 4 000,00 лв. с ДДС.

1. Условия за закупуване на документация за участие в търга:
- Цена: 60 (шестдесет) лева с включен ДДС, вносима в касата на „Пазари Възраждане“ ЕАД всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:00 часа, включително;
- Място на получаване: „Пазари Възраждане“ ЕАД в гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 90Б, каса, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:00 часа, до 25.08.2023 г., включително.
2. Подаване на документация за участие в търга – до 25.08.2023 г., включително, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:00 часа, включително, в деловодството на Дружеството в гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 90Б;
3. Размер на депозит за участие в търга за всеки актив: 10% от началната тръжна цена без ДДС, внесен в касата на „Пазари Възраждане“ ЕАД, до 25.08.2023 г.;
4. Време и начин за оглед на ДМА – до 25.08.2023 г., включително, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:00 часа, включително, след предварителна справка на телефон: 0889220884 – Павел Дамянов;
5. Дата и час на провеждане на търга: 28.08.2023 г. от 10:30 ч. в административната сграда на „Пазари Възраждане“ ЕАД в гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 90Б;
6. Достигнатата тръжна цена се внася по сметка на „Пазари Възраждане“ ЕАД в срок до 3 (три) работни дни от писменото уведомяване на спечелилия/спечелилите участници;
7. Повторен търг за непродадените активи ще се проведе на същото място на 04.10.2023 г. от 10:30 ч. При повторния търг огледи на активите, закупуване и подаване на тръжна документация ще се извършва до 03.10.2023 г. при предварително обявените условия.
Адрес и телефон на организатора: „Пазари Възраждане“ ЕАД, гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 90Б, телефон: 02/9832184.

10.08.2023