„Пазари Възраждане” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 г., на търговски обекти (павилиони), разположени на Предгаров площад „Ротонда“, собственост на “Пазари Възраждане” ЕАД

„Пазари Възраждане“ ЕАД, открива процедура за провеждане на конкурс, с предмет: „Отдаване под наем, за срок от 3  (три) години, на търговски обекти (павилиони), разположени на Предгаров площад „Ротонда“, собственост на “Пазари Възраждане” ЕАД

ОБЯВА
 Конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони), разположени на Предгаров площад „Ротонда“, собственост на “Пазари Възраждане” ЕАД

На основание чл. 40, ал. 1 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (приета с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г.) и в изпълнение на Решение по т. 1. от Протокол № 13 от 30.06.2023 г. на Съвета на директорите на „Пазари Възраждане “ ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на следните търговски обекти (павилиони), разположени на  Предгаров площад „Ротонда“, собственост на “Пазари Възраждане” ЕАД, с предмет: „Отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, съгласно таблица:

1. Отдаване под наем на обекти, стопанисвани от „Пазари Възраждане” ЕАД,  при указана начална наемна цена, както следва:

    

Търговски обекти

Начална наемна цена/лв.

Площ кв. м

Отдава се от дата

Комуникации 

1

А-05

390

36,19

01.09.2023

Ток, Вода

2

А-06

390

36,19

01.09.2023

Ток, Вода

3

А-10

400

44,30

01.09.2023

Ток, Вода

4

А-17

202

24,24

01.09.2023

Ток, Вода

5

А-18

213

25,58

01.09.2023

Ток, Вода

6

А-19

229

27,50

01.09.2023

Ток, Вода

7

В-01

400

35,57

01.09.2023

Ток, Вода

8

В-08

270

33,80

01.09.2023

Ток, Вода

9

В-14

420

47,20

01.09.2023

Ток, Вода

10

В-17

274

34,24

01.09.2023

Ток, Вода

11

В-19

225

27,61

01.09.2023

Ток, Вода

12

В-20

241

29,50

01.09.2023

Ток, Вода

13

Г-04

120

11,24

01.09.2023

Ток, Вода

14

Г-05

125

11,41

01.09.2023

Ток, Вода

15

Г-06

403

49,33

01.09.2023

Ток, Вода

16

Г-07

259

31,75

01.09.2023

Ток, Вода

17

Г-08

249

30,51

01.09.2023

Ток, Вода

18

Д-04

800

135

01.09.2023

Ток, Вода

19

Д-06

130

14,10

01.09.2023

Ток, Вода

20

Д-07

421

51,59

01.09.2023

Ток, Вода

21

А-01

470

96,48

01.09.2023

Ток, Вода

22

Б-1-3

3474

496,22

01.09.2023

Ток, Вода

23

Г-1-3

3457

493,72

01.09.2023

Ток, Вода

Забележки:

  • Всички цени са без ДДС.

2. Условия за закупуване на конкурсна документация:
- цена: 96 (деветдесет и шест) лева с вкл. ДДС,
вносима в касата на “Пазари Възраждане” ЕАД, гр. София, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в периода от 28.07.2023 г. до 15.08.2023 г.;
- място на получаване: “Пазари Възраждане” ЕАД, гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 90Б, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. до 15.08.2023 г. вкл.
3. Приемане на предложенията – до 15.08.2023 г. вкл., всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 и от 13:30 ч. до 16:00 ч. в деловодството на Дружеството.
4. Размер на депозит за участие – 300 лв. (триста лева), вносим в касата на “Пазари Възраждане” ЕАД , гр. София, до 15.08.2023 г. вкл.
5. Време и начин за оглед на обектите – до 15.08.2023 г. вкл., всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. след предварителна заявка на тел. № 02/9832184 или 0889 455 062.
6. Дата и час на провеждане на конкурса: 16.08.2023 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на “Пазари Възраждане” ЕАД, гр. София, „Цар Самуил“ № 90Б.
7. Общите и специфичните условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.
Адрес и телефон на организатора: “Пазари Възраждане” ЕАД, гр. София, „Цар Самуил“ № 90Б, тел. №: 02/983 21 84.

28.07.2023