МБАЛ "Княгиня Клементина" – София ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на обект, находящ се в блок 6, ет. 4 на лечебното заведение, с адрес: Гр. София, бул. „Ген. Н. Г. Столетов” № 67-А, за извършване на медицинска дейност, неконкурираща медицинските дейности на МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА-СОФИЯ“ ЕАД


На основание чл. 27 във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 315 от 27.04.2023 г. на Столичен общински съвет, МБАЛ "Княгиня Клементина" – София ЕАД

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ

Обектът е с обща застроена площ 676,44 кв. м, находящ се в блок 6, ет. 4 на лечебното заведение, с адрес: Гр. София, бул. „Ген. Н. Г. Столетов” № 67-А.
Обектът се отдава за медицинска дейност, неконкурираща медицинските дейности на МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД, за срок от 10 (десет) години.

I. Описание на обекта на конкурса:
Обект с обща застроена площ 676,44 кв. м, находящ се в блок 6, ет. 4, бул. „Ген. Н. Г. Столетов” № 67-А, гр. София.
II. Началната минимална месечна наемна цена4 800,00 (четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС.
III. Срокът на наемното правоотношение е 10 (десет) години.
IV. Конкурсната документация се предоставя в деловодството, на първи етаж (до главен вход в сградата) на МБАЛ "Княгиня Клементина" – София“ ЕАД, находяща се в гр. София, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А., след заплащане на цената в стая „Каса”, всеки работен ден до 16:00 ч.

V. Цената на един комплект КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 120 (сто и двадесет) лева.

VI. Оглед на помещенията може да се извършва всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа до 08.06.2023 г., след представен документ за закупена документация. Достъпът се осигурява от техническо лице: Сашка Ценкова, тел. за контакт 0879594254.

VII. Депозит за участие в конкурса – 300 лева (триста) лв. с  включен ДДС. Депозитът се внася в срок до 08.06.2023 г. от 09:00 до 16:00 часа, в брой в касата на МБАЛ "Княгиня Клементина" – София ЕАД или чрез банков превод.

VIII. Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 16:30 ч. на 08.06.2023 г. в стая „Канцелария” на МБАЛ "Княгиня Клементина" – София ЕАД.
Адрес на обекта: МБАЛ "Княгиня Клементина" – София ЕАД, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, № 67А.
Банкова сметка на МБАЛ "Княгиня Клементина" – София ЕАД за внасяне на депозит:

Банка: ОБ –АД, бул. "Кн. Мария-Луиза, № 88
IBAN: BG 11 SOMB 91301027523002
BIC: SOMBBGSF

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 09.06.2023 г., 12:30 ч.
Дата на провеждане на повторен конкурс при липса на участници: 10.07.2023 г.,12:30 ч.
​​​​​​​
​​​​​​​За допълнителна информация: тел.02/926 82 35.

 

25.05.2023