„Диагностично-консултативен център XVII – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост


ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център XVII – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно:

помещения №№ 7, 8 и 9 от I етаж на блок „1“ и помещения №№ 15, 16 и 17 от II етаж на блок „2“, с обща застроена площ 283,57 кв. м в сградата на „Диагностично-консултативен център XVII – София” ЕООД.

Срок на наемане на имотите: 10 (десет) години, считано от датата на сключване на договора за наем.

Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот, под която участниците в конкурса не могат да слизат, е в размер на: 4 462,09 лева без ДДС или 5 354,50 лева с ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имотите.

Депозитът за участие в конкурса: за всеки един имот –  1 000 (хиляда) лева. Депозитът е вносим на касата на лечебното заведение в срок до 13:00 часа на 10.08.2023 г.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Цена на конкурсната документация –  100 лв. с ДДС, платима в касата на лечебното заведение, до 12:00 ч. на 10.08.2023 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – 13:00 ч. на 10.08.2023 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 11.08.2023 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, р-н „Оборище“, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 108, в сградата на „ДКЦ XVII – София” ЕООД. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и за внасяне на депозит – 12:00 ч. на 18.08.2023 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 21.08.2023 г. от 10:00 часа.

За справки тел: 02/9442934.

 

Д-р К. Петров,
Управител на „Диагностично-консултативен център XVII – София” ЕООД

27.07.2023