„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост (кабинети), срокът за подаване на офертите за тези кабинети ще бъде продължен, съгласно заповедта за откриване на конкурса до 12:00 ч. на 16.12.2022 г.

 

ОБЯВА

 

 

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, за следните кабинети:

1. Кабинет № 67, на ет. 3, с обща площ от 16,75 кв. м, заедно с 6,69 кв. м идеални части от общите части на сградата.

2. Кабинет № 69, на ет. 3, с обща площ от 16,75 кв. м, заедно с 6,69 кв. м идеални части от общите части на сградата.

3. Кабинет № 70, на ет. 3, с обща площ от 25,12 кв. м, заедно с 10,04 кв. м идеални части от общите части на сградата.

Предназначение: Кабинетите ще се ползват от индивидуални и/или групови практики за оказване на първична дентална помощ или първична извънболнична медицинска помощ,
срокът за подаване на офертите за тези кабинети ще бъде продължен, съгласно заповедта за откриване на конкурса, до 12:00 ч. на 16.12.2022 г. Всички останали условия остават непроменени.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на сключване на договора или от 01.01.2023 г.

Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот, под която участниците в конкурса не могат да слизат, е в размер на: за Кабинет № 67 – 350 лв. без ДДС, за Кабинет № 69 – 350 лв. без ДДС и за Кабинет № 70 – 460 лв. без ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имотите.

Депозитът за участие в конкурса е, както следва: за всеки един от кабинетите – в размер на 100 (сто) лева. Депозитът е вносим на каса или по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД: "Общинска банка" АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 12:00 часа на 16.12.2022 г. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти. Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Цена на конкурсната документация –  50 лв. без ДДС, платима в касата (ет. 3, ст. 65) на „ДКЦ  XII – София” ЕООД, не по-късно от 12:00 ч. на  16.12.2022 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – 12:00 ч. на 16.12.2022 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 19.12.2022 г. от 10:00 часа.  

За справки тел: 02/ 9271435 – Иванка Атанасова.

 

Д-р В. Василев
Управител на „ДКЦ XII – София” ЕООД

 

30.11.2022