„ДКЦ VІ – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имот, собственост на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД, находящ се в гр. София, ул. “Коньовица“ № 65, разположен на първи етаж и представляващ част от сграда, със специфично конкурсно условие – за аптека

О Б Я В А

На основание чл. 27, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения на Столичен общински съвет и Заповед № 162/27.03.2023 г. на управителя на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД , ще се проведе конкурс за:

1) Отдаване под наем на имот, собственост на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД, находящ се в гр. София, ул. “Коньовица“ № 65, разположен на първи етаж и представляващ част от сграда с идентификатор 68134.1203.941.4 (корпус А), състоящ се от приемно помещение, склад, тоалетна и предверие със застроена площ 30,06 кв. м и прилежащи общи части от 10,44 кв. м или общо 40,50 кв. м, със специфично конкурсно условие – за аптека. При начална конкурсна цена за месечен наем 1722 лева (хиляда седемстотин двадесет и два лева), без ДДС.

Срок договор за наем  – 3 (три) години.

Депозит за участие, парична сума в размер на 245 лева (двеста четиридесет и пет лева), без ДДС, който се внася в касата на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД, находяща се в сградата на лечебното заведение, ет. 3 до 16:00 часа на 20.04.2023 г.

Конкурсна документация – закупуват се всеки работен ден до 12:00 часа на 20.04.2023 г. от регистратурата, находяща се на първи етаж на лечебното заведение, на единична цена от 30 (тридесет) лева без ДДС.

Срок и място за подаване на конкурсни предложения – до 16:30 часа на 20.04.2023 г. в деловодството на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД, находящо се в сградата на лечебното заведение, ет. 3.

Срок за оглед на имотите – всеки работен ден от 31.03.2023 г. до 19.04.2023 г. от 9:00 часа до 15:30 часа.

Провеждане на конкурса – 9:30 часа на 21.04.2023 г. в сградата на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД от конкурсна комисия, назначена със заповед на управителя на „Диагностично-консултативен център VІ – София” ЕООД.

Документи за участие в конкурсните процедури:

Заявление за участие; Административни сведения за участника; Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; респективно копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверени от участника копия); Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, представят Удостоверение за актуално състояние, издадено през последните 6 месеца преди датата за подаване на офертата; Удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК (оригинал или нотариално заверено копие), издадени от НАП, не по-късно от един месец преди подаване на документи за участие в конкурса; Оригинал от квитанция за закупена конкурсна документация; Оригинал от платежния документ за внесен депозит за участие; Пълномощно, ако кандидатът участва в конкурса чрез свой представител; Декларация за чисто съдебно минало; Декларация за извършен оглед; Анотация на фирмата (кратко представяне на дейността, която извършва участника в свободен текст, няма специален образец) и референции, доказващи професионален опит; Декларация за липса на задължения към Столична община по наемни договори за общински имоти; Ценово предложение.

Участниците в конкурса за магазин за аптека следва да представят допълнително:

Заверено копие от трудов договор или договор за управление на аптека с магистър-фармацевт и заверено копие на сключен договор с НЗОК;

Критерии за оценяване на предложенията:

Класирането се извършва на база максимален брой събрани точки.

Критерии и методика:

А/ Предложена наемна цена – до 60 точки.
Б/ Професионален опит – до 40 точки.

Професионален опит – опит в разкриване и управление на магазини за оптика.

- Оценката е точкова и кандидатът, събрал най-много точки, се класира на първо място.

-  Кандидатите получават точки по всеки критерий. Максималният възможен брой точки по всеки критерий е равен на числото, изразяващо процента на относителна тежест на този критерий към комплексната оценка. Общият брой точки на един кандидат се формира като сбор от точките, получени по всеки критерий, като възможният максимален брой точки е 100. За кандидати, получили равен брой точки, класирането в конкурса се извършва на база най-висока предложена наемна цена.

*Формула за изчисляване на точките (К):
К =К1+К2
*Формула за изчисляване на точките по точка А – К1
К1= предложена от кандидата месечна наемна цена х 60
         най-висока предложена месечна наемна цена
*Формула за изчисляване на точките по точка Б – К2
К2= професионален опит на кандидата         х 40
        най-голям предложен професионален опит

Изисквания към кандидатите:

В конкурса имат право да участват кандидати – български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, закупили конкурсна документация за участие в конкурса, внесли депозит за участие, регистрирани като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, който е сключил трудов договор или договор за управление на аптеката с магистър-фармацевт, съгласно чл. 222, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, сключили са договор с НЗОК, и отговарящи на следните изисквания:

а. Лицето да не е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано за:

- престъпления, свързани с упражняване на професията, стопански престъпления или умишлени престъпления срещу личността;

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – чл. 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 – чл. 307 от Наказателния кодекс;

- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 – чл. 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 – чл. 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 – чл. 252 от Наказателния кодекс;

б. Да не е обявено  в несъстоятелност;

в. Да не е в производство по ликвидация или да не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г. Да не е свързано лице с наемодателя или със служител на наемодателя на ръководна длъжност;

д. Да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

е. Да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата,  в която е извършено нарушението;

ж.  Да няма парични задължения или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентните органи, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

з.  Да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК;

и.  Лично или свързано с него лице по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ без ограничение в степента на родство, както и с лице, в което свързано лице е съдружник или акционер да не е в съдебни спорове с НАЕМОДАТЕЛЯ и в последните 24 месеца да не е отстраняван по административен или съдебен ред от помещения или имоти, които са собственост или предоставени за управление на Столична община или на търговски дружества със 100% общинска собственост на капитала, включително общински лечебни заведения.

Кандидатът следва да отговаря на обявените в документацията за участие условия и изисквания. Кандидатът да е бил изправна страна по договори със Столична община, столичните районни администрации или столичните общински лечебни заведения. Всеки кандидат участва в конкурса лично или чрез представител, след представяне на нотариално заверено пълномощно. Когато участника в конкурса е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език, а останалите документи се представят в превод.

03.04.2023