„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имот: Търговска площ от 1 кв. м, предназначен за поставяне на „Вендинг автомат за пакетирани стоки и безалкохолни напитки“ на партера на "ДКЦ XXX – София" ЕООД – район "Връбница", ж.к. "Обеля-2", ул. 108-ма

ОБЯВА

Диагностично-консултативен център „XXX – София” ЕООД, ЕИК 000715570, със седалище и адрес на управление: Град София, 1326, ж.к. "Обеля-2", ул. 108, съгласно Решение (Заповед) № 20/12.06.2023 г. на Управителя на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот: Търговска площ от 1 кв. м, предназначен за поставяне на „Вендинг автомат за пакетирани стоки и безалкохолни напитки“ на партера на "ДКЦ XXX – София" ЕООД – район "Връбница", ж.к. "Обеля-2", ул. 108-ма.

Предназначение: Имотът ще се ползва за „Вендинг автомат за пакетирани стоки и безалкохолни напитки“.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: Минималната наемна цена е в размер на 150 (сто и петдесет) лева без ДДС или 180 (сто и осемдесет) лева с ДДС.

Депозитът за участие в конкурса: 100 лева, вносим на касата на дружеството. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 12:00 часа на 29.06.2023 г.

Цена на конкурсната документация: 30 лв. без ДДС или 36 лева с ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, не по-късно от 12:00 ч. на 29.06.2023 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 12:00 ч. на 29.06.2023 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 30.06.2023 г. от 10:00 часа на следния адрес: Град София, ж.к. "Обеля-2", ул. 108, в сградата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД.

За справки и огледи: тел. 0884016954, Анелия Илиева – технически секретар.

Решение № 20/12.06.2023 г.

Д-р Цветан Недялков
Управител на „ДКЦ XXX – София” ЕООД

15.06.2023