„ДКЦ XXX – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – помещение, находящо се на първия етаж в сградата на „ДКЦ XXX – София” в ж.к. "Обеля 2", ул. „Кривините", със специфично конкурсно условие – за изложбена зала

ОБЯВА

"Диагностично-консултативен център XXX – София” ЕООД, ЕИК 000715570, със седалище и адрес на управление: град София, 1326, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, съгласно Решение (Заповед) № 8/28.03.2023 г. на управителя на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – Помещение – с площ от 106,87 кв. м и идеални части от общите части с площ 119,05 кв. м, находящ се на първия етаж в сградата, в която се помещава „ДКЦ XXX – София” ЕООД, с адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. „Кривините", с идентификатор 68134.2816.2384.2, застроена в ПИ с идентификатор 68134.2816.2384, кв. 18.
Предназначение: Имотът ще се ползва като изложбена зала.
Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.
Минималната наемна цена: Минималната наемна цена е в размер на 1600 (хиляда и шестотин лева) лева без ДДС или 1920 (хиляда деветстотин и двадесет) лева с ДДС.
В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота, а именно: текущи консумативни разходи за електричество, отопление, вода и телефон и др., "както и разходите за охрана, които са за сметка на наемателя. Определянето на размера на консумативните разходи се извършва съгласно „Методически указания за начина на определяне и разпределение на консумативните разходи за всеки отделен обект“ – Приложение към Наредбата за общинските лечебни заведения.
Депозитът за участие в конкурса: 100 лева, вносим в касата на регистратурата на ДКЦ XXX или по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXX – София” ЕООД: IBAN: BG94BPBI79401061055302 , BIC: BPBIBGSF , Банка: "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 12:00 часа на 20.04.2023 г.
Цена на конкурсната документация: 30 лв. без ДДС или 36 лева с ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, не по-късно от 12:00 ч. на 20.04.2023 г.
Краен срок за подаване на документи за участие: 12:00 ч. на 20.04.2023 г.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 21.04.2023 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. „Кривините“, в сградата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД.
За справки и огледи: тел. 0884016954, Анелия Илиева – технически секретар.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Решение № 8/28.03.2023 г.

 

Управител на „ДКЦ XXX – София” ЕООД:
/Д-р Цветан Недялков/

05.04.2023