„ДКЦ XXIV – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, представляващи еднопространствени помещения​​​​​​​ за книжарница, санитарен магазин и др.

 

ОБЯВА


„Диагностично-консултативен център XXIV – София” ЕООД, ЕИК 000691308, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно: помещения, намиращи се в сградата на „ДКЦ XXIV – София” ЕООД, с адрес: град София, 1231, район "Надежда", ж.к. „Свобода“, бул. „Ген. Никола Жеков“ № 3, представляващи еднопространствени помещения, както следва:
Имот № 1: Кабинет № 4,
намиращ се на първи етаж, с обща площ от 25,70 кв. м.
Имот № 2: Кабинет № 6, намиращ се на първи етаж, с обща площ от 25,70 кв. м.
Имот № 3: Кабинет № 14, намиращ се на втори етаж, с обща площ от 29,23 кв. м.
Имот № 4: Кабинет № 68, намиращ се на трети етаж, с обща площ от 30,68 кв. м.
Предназначение на имотите от № 1 до № 4 включително: за индивидуална и/или групова практика за оказване на първична лекарска помощ.
Имот № 5: Помещение без номер, намиращо се на първи етаж срещу централния вход на лечебното заведение, с площ от 16,82 кв. м, заедно с прилежащите му 3,12 кв. м ид.ч. от общ.ч. на сградата. Предназначение: за санитарен магазин.
Имот № 6: Помещение без номер, намиращо се на първи етаж, вдясно от втория северен вход на лечебното заведение, представляващо еднопространствена преградена част от коридора, с площ от 3,00 кв. м. Предназначение: за книжарница.
Имот № 7: Площ от 1 кв. м, намираща се в коридора на първия етаж.
Предназначение: за поставяне на кафеавтомат (самопродаваща машина за топли напитки).
Имот № 8: Кабинет № 60, намиращ се на трети етаж, с площ от 14,95 кв. м, заедно с прилежащите му ид.ч. от общ.ч. на сградата.
Имот № 9: Кабинет № 61, намиращ се на трети етаж, с площ от 14,95 кв. м, заедно с прилежащите му ид.ч. от общ.ч. на сградата.
Имот № 10: Кабинет № 62, намиращ се на трети етаж, с площ от 22,70 кв. м, заедно с прилежащите му ид.ч. от общ.ч. на сградата.
Имот № 11: Кабинет № 64, намиращ се на трети етаж, с площ от 29,59 кв. м, заедно с прилежащите му ид.ч. от общ.ч. на сградата.
Имот № 12: Кабинет № 65, намиращ се на трети етаж, с площ от 14,95 кв. м, заедно с прилежащите му ид.ч. от общ.ч. на сградата.
Предназначение на имотите от № 8 до № 12 включително: за индивидуална и/или групова практика за оказване на първична дентална помощ.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на сключване на договора.
Минимална наемна месечна цена: Имот № 1: Кабинет № 4 – 130,00 лева без ДДС; Имот № 2: Кабинет № 6 – 130,00 лева без ДДС; Имот № 3: Кабинет № 14 – 140,00 лева без ДДС; Имот № 4: Кабинет № 68 – 150,00 лева без ДДС. Имот № 5: Помещение без номер за санитарен магазин – 206,00 лева без ДДС; Имот № 6: Помещение без номер за книжарница – 150,00 лева без ДДС; Имот № 7: Площ от 1 (един) кв. м за поставяне на кафемашина – 200,00 лева без ДДС; Имот № 8: Кабинет № 60 – 150,00 лева без ДДС; Имот № 9: Кабинет № 61 – 150,00 лева без ДДС; Имот № 10: Кабинет № 62 – 220,00 лева без ДДС; Имот № 11: Кабинет № 64 – 290,00 лева без ДДС; Имот № 12: Кабинет № 65 – 150,00 лева без ДДС. В размера на месечната наемна цена за всички имоти, без имот № 6 и имог № 7, не са включени разходите, свързани с ползването на всеки имот.
Депозитът за участие в конкурса е, както следва: за всеки един имот в размер на 100 (сто) лева. Депозитът е вносим на каса или по банков път в „Уникредит Булбанк“ АД на „ДКЦ XXIV – София” ЕООД, а именно: (BIC): UNCRBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG18UNCR70001523240313. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 13:00 часа на 20.02.2023 г.
Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие. Всеки кандидат може да подаде само една оферта.
Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.
Цена на конкурсната документация – 50 лв. без ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXIV – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 20.02.2023 г.
Краен срок за подаване на документи за участие 13:00 ч. на 20.02.2023 г.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 21.02.2023 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, 1231, район "Надежда", ж.к. „Свобода“, бул. „Ген. Никола Жеков“ № 3, в сградата на „ДКЦ XXIV – София” ЕООД. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13:00 ч. на 09.03.2023 г.
Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 10.03.2023 г. от 10:00 часа.
За справки тел:
0898997171, Теменужка Колчева – завеждащ административна служба.

 

Д-р Силвия Янева
​​​​​​​Управител на „ДКЦ XXIV – София” ЕООД

01.02.2023