„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинети, намиращи се в сградата на Центъра


ОБЯВА

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, в изпълнение на Решение на Столичния общински съвет № 633 от 13.07.2023 г. по Протокол № 80, точка 34. от дневния ред: Кабинети, намиращи се в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, ул. „Николай Коперник“ № 9, при начална цена, както следва:

  • Имот 1: Кабинет № 4, ет. 3, с площ от 22,72 кв. м, заедно с 23,04 кв. м ид.ч. от общ.ч. на сградата – 450,00 лв. без ДДС; Предназначение: кабинет за термовизуална диагностика.
  • Имот 2: Кабинет № 5, ет. 1. с площ от 15,84 кв. м, заедно с 16,05 кв. м ид.ч. от общ.ч. на сградата – 310,00 лв. без ДДС;
  • Имот 3: Кабинет № 5, ет. 3. с площ от 15,84 кв. м, заедно с 16,05 кв. м ид.ч. от общ.ч. на сградата – 310,00 лв. без ДДС;
  • Имот 4: Кабинет № 6, ет. 3. с площ от 13,66 кв. м, заедно с 14,96 кв. м ид.ч. от общ.ч. на сградата – 290,00 лв. без ДДС;
  • Имот 5: Кабинет № 6A, ет. 3. с площ от 13,66 кв. м, заедно с 14,96 кв. м ид.ч. от общ.ч. на сградата – 290,00 лв. без ДДС;
  • Имот 6: Кабинет № 7, ет. 3. с площ от 16,71 кв. м, заедно с 16,94 кв. м ид.ч. от общ.ч. на сградата – 330,00 лв. без ДДС;
  • Имот 7: Кабинет № 8, ет. 3. с площ от 17,60 кв. м, заедно с 21,51 кв. м ид.ч. от общ.ч. на сградата – 390,00 лв. без ДДС;
  • Имот 8: Кабинет № 8А, ет. 3. с площ от 15,90 кв. м, заедно с 18,00 кв. м ид.ч. от общ.ч. на сградата – 330,00 лв. без ДДС;
  • Имот 9: Кабинет № 9, ет. 3. с площ от 13,70 кв. м, заедно с 13,88 кв. м ид.ч. от общ.ч. на сградата – 270,00 лв. без ДДС.

Предназначение на имотите от № 2 до № 9 включително: дентални кабинети.

В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имотите.

Срок на наемане на имотите: 5  години, считано от 01.02.2024 г.

Депозитът за участие в конкурса: 100 лева за всеки отделен имот. Депозитът е вносим до 13:00 часа на 11.08.2023 г.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: „най-висока предложена наемна цена“.

Цена на конкурсната документация –  100 лв. с ДДС, платима по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN:  BG84IABG81231000349501, BIC:  IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Същата може да се получи не по-късно от 13:00ч. на 11.08.2023 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – 13:00 часа на 11.08.2023 г. 

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 14.08.2023 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, ул. „Николай Коперник“ № 9. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13:00 ч. на 08.09.2023 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 11.09.2023 г. от 10:00 часа.  

За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Камелия Ловкова – завеждащ административна служба.

 

Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД:
/Д-р Лили Иванова/

27.07.2023