„ДКЦ XIII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с предназначение: за социални дейности и за заведение за бързо хранене, кафе

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център XIII – София” ЕООД, ЕИК 000689531, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно:

Имот 1: Самостоятелна едноетажна сграда с идентификатор 68134.900.715.6, находяща се в град София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 20, с площ от 87,00 кв. м.
Предназначение: за социални дейности. 

Имот 2: Реална обособена част от първия етаж на сградата на „ДКЦ XIII – София” ЕООД, с идентификатор 68134.900.715.1, с адрес: град София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 20,  с площ на частта от 152,07 кв. м, заедно със съответните ид.ч. от об.ч. на сградата.
Предназначение: за заведение за бързо хранене, кафе.

Имот 3: Кабинет – дерматология, находящ се на първи етаж от сграда – филиал към „ДКЦ XIII – София” ЕООД, с адрес: град София, ул. „Бигла“ № 2, с площ от 35,66 кв. м., заедно с 9,690% ид.ч. от об.ч. на сградата, съответстващи на 7,89 кв. м.
Предназначение: кабинет за естетична дерматология.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на сключване на договора за наем.

Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот, под която участниците в конкурса не могат да слизат, е в размер на: за Имот 1 – 751,00 лв. без ДДС; за Имот 2 – 1482,00 без ДДС; за Имот 3 – 264,90 лв. без ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имотите.

Депозитът за участие в конкурса: за всеки един имот – 300 (триста) лева. Депозитът е вносим на касата на лечебното заведение в срок до 12:00 часа на 05.12.2022 г. Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Цена на конкурсната документация –  150 лв. с ДДС, платима в касата на лечебното заведение, до 12:00 ч. на 05.12.2022 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – 12:00 ч. на 05.12.2022 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 06.12.2022 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 20, в сградата на „ДКЦ XIII – София” ЕООД. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 12:00 ч. на 21.12.2022 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 22.12.2022 г. от 10:00 часа.
За справки тел: 0879917983 (Радка Бошнакова).

 

Д-р Р. Божкова
Управител на „ДКЦ XII
I – София” ЕООД

18.11.2022