„ДКЦ XIII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център XIII – София” ЕООД, ЕИК 000689531, обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, за следния имот:

Имот 2: Реална обособена част от първия етаж на сградата на „ДКЦ XIII – София” ЕООД, с идентификатор 68134.900.715.1, с адрес: град София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 20,  с площ на частта от 152,07 кв. м, заедно със съответните ид.ч. от об.ч. на сградата. Предназначение: за заведение за бързо хранене, кафе,

срокът за подаване на офертите за този имот e продължен, съгласно заповедта за откриване на конкурса, до 12:00 ч. на 21.12.2022 г. Всички останали условия остават непроменени.

Срок на наемане на имотa: три години, считано от датата на сключване на договора за наем.

Минимална наемна месечна цена, под която участниците в конкурса не могат да падат, е в размер на: Имот 2 – 1482,00 без ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозитът за участие в конкурса: 300 (триста) лева. Депозитът е вносим на касата на лечебното заведение в срок до 12:00 часа на 21.12.2022 г.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Цена на конкурсната документация –  150 лв. с ДДС, платима в касата на лечебното заведение, до 12:00 ч. на 21.12.2022 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – 12:00 ч. на 21.12.2022 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 22.12.2022 г. от 10:00 часа, на следния адрес: град София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 20, в сградата на „ДКЦ XIII – София” ЕООД.

За справки тел: 0879917983 (Радка Бошнакова).

 

Д-р Райна Ганева
Управител на „ДКЦ XII
I – София” ЕООД

07.12.2022