„ДКЦ XII - София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост в сградата на „ДКЦ XII - София” ЕООД, на ул. „Иван Бойчев № 17 с предназначение на имота: за осъществяване на високоспециализирана и високотехнологична образна диагностика (ядрено-магнитен резонанс)

ОБЯВА

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, в изпълнение на Решение на Столичния общински съвет № 556 от 29.06.2023г. по Протокол № 79, точка 35 от дневния ред, както следва: Обособен обект с обща площ от 201,15 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на „ДКЦ XII - София” ЕООД, с адрес: град София, п.к. 1324, ул. „Иван Бойчев (бивша Кореняк)” № 17, състоящ се от следните помещения: 1) Изолатор+тоалетна+склад-ДКЦ с площ от 14,03 кв.м.; 2) Детска регистратура с площ от 14,03 кв.м.; 3) Изолатор+тоалетна-ДКЦ с площ от 8,99 кв.м.; 4) Кабинет № 22 с площ от 14,03 кв.м.; 5) Кабинет № 21 с площ от 28,05 кв.м.; 6) Кабинет № 20 с площ от 14,03 кв.м. и коридор с площ от 70,76 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата. Предназначение на имота: за осъществяване на високоспециализирана и високотехнологична образна диагностика (ядрено-магнитен резонанс), като наемодателят не осигурява на наемателя техниката, оборудването и инструментариума за осъществяване на дейността.
Срок на наемане на имота: 10 години.
Минимална наемна месечна цена: 3162.00 лева без ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имотa.
Депозитът за участие в конкурса: 1000 лева. Депозитът е вносим до 13.00 часа на 04.08.2023 г.
Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.
Всеки кандидат може да подаде само една оферта.
Критерий за оценяване на офертите: подробно описан в документацията за участие.
Цена на конкурсната документация –  100 лв. без ДДС, същата може да се получи не по-късно от 13.00ч. на 04.08.2023 г.
Краен срок за подаване на документи за участие - 13.00 часа на 04.08.2023 г.  
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 07.08.2023г. от 14.00 часа на следния адрес: град София, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII - София” ЕООД. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 13.00 ч. на 22.08.2023 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 23.08.2023 г. от 10.00 часа.  

За справки тел: тел. 02 824 51 48, Зоя Кировa, ст. сестра.
 

Д-р В. Василев
Управител на „ДКЦ XII - София” ЕООД

20.07.2023