„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

ОБЯВА

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно:
Имот 1: Офис с обща площ от 76,27 кв. м, намиращ се в сградата на база 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: Град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от четири помещения, които се отдават под наем заедно, заедно с прилежащите им идеални части от общите части на сградата. Предназначение: офис за административна дейност със здравна/медицинска насоченост.
Имот 2: Площ от 1,44 кв. м, намираща се на главния вход на сградата на база 2, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: Град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17. Предназначение: за поставяне на терминално устройство АТМ (банкомат).
Имот 3: Кабинет № 7, с площ от 11,85 кв. м, заедно с прилежащите му 0,1608% идеални части от общите части на сградата, намиращ се в сутерена, до кафето, на база 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: Град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17. Предназначение: за зъботехническа лаборатория.
Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.
Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот е в размер на: за Имот 1: 1 000 лв. без ДДС, за Имот 2: 220 лв. без ДДС, за Имот 3: 280 лв. без ДДС. В размера на месечната наемна цена за имоти 1 и 3 не са включени разходите, свързани с ползването на имота.
Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100 (сто) лева за всеки имот.
Депозитът е вносим в срок до 13:00 часа на 04.08.2023 г.

Цена на конкурсната документация – 100  лв. без ДДС, платима на регистратура или на каса (ет. 3, ст. 65), не по-късно от 13:00 ч. на 04.08.2023 г.
Краен срок за подаване на документи за участие – 13:00 ч. на 04.08.2023 г.  
Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.
Всеки кандидат може да подаде само една оферта.
Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 07.08.2023 г. от 15:00 часа на следния адрес: Град София, 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII – София” ЕООД. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13:00 ч. на 22.08.2023 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 23.08.2023 г. от 11:00 часа.
За справки тел: тел. 02 824 51 48, Зоя Кировa, старша медицинска сестра.


Д-р В. Василев
Управител на „ДКЦ XII – София” ЕООД

14.07.2023