„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на помещения

ОБЯВЛЕНИЕ
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ


„ДКЦ VIII – София" ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост:

- 1 брой помещение "Хоспис" на първи етаж, блок „С" с 500,95 кв. м площ, в сградата, с минимална наемна цена 2 712,00 (две хиляди седемстотин и дванадесет) лева с ДДС;
- 1 брой кабинет № 339 на третия етаж в блок „П1" с 23,31 кв. м площ за дентална медицина, минимална наемна цена 230,00 (двеста и тридесет) лева с ДДС,
находящи се в град София, район „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД.

Срок за отдаване под наем – три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 26.09.2023 г. от 10:30 часа на следния адрес: град София, 1220, „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД.

Депозитите за участие в конкурса се внася в касата на „Диагностично-консултативен център VIII – София" ЕООД, с административен адрес: гр. София, бул. „Христо Силянов" № 77, ет. 2, или по банков път по сметката на Дружеството, в срок до 15:00 часа до 19.09.2023 г.

Цена на конкурсната документация – 48 лева с ДДС, платими по банковата сметка на „ДКЦ VIII – София" ЕООД: IBAN BG75STSA93000019885971, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД, гр. София.

Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10:ОО ч. до 12:00 ч. в срок до 18.09.2023 г. след представяне на фактура за закупена документация за конкурса.

Краен срок за подаване на документи за участие – 15:00 часа на 21.09.2023 г.

За справки: /02/9382717.

08.09.2023