„ДКЦ VIII – София" ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ

„ДКЦ VIII - София" ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: Град София, Столична община, район „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот –частна общинска собственост:

- 3 броя кабинети № 228, № 310, и № 318, с площ 76,85 кв. м – за офис на СЗОК, минимална наемна цена 690,00 (шестстотин и деветдесет) лева с ДДС;

- 1 брой помещение на партера, с обща площ 20 кв. м – за Оптика, минимална наемна цена 276,00 (двеста седемдесет и шест) лева с ДДС;

- 1 брой помещение на партера вдясно от главния входмагазин за биопродукти и билки, минимална наемна цена 276,00 (двеста седемдесет и шест) лева с ДДС;
- 1 брой кабинет № 244 на ет.2, бл. П1, с обща площ 23,31 кв. м, минимална наемна цена 190,80 (сто и деветдесет лева и осемдесет стотинки) лева с ДДС.

- Част от фоаето на ет. 2, бл. В, с обща площ 10 кв. м – за книжарница, минимална наемна цена 100 (сто) лева с ДДС,
находящи се в град София, район „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД. Срок за отдаване под наем – три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 09.12.2022 г. от 10:30 часа на следния адрес: Град София, 1220, „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД. Депозитите за участие в конкурса се внасят по банковата сметка на „Диагностично-консултативен център VIII – София" ЕООД, с адрес: град София, р-н „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, в срок до 15:00 часа до 05.12.2022 г. Цена на конкурсната документация – 48 лева с ДДС, платими по банковата сметка на „ДКЦ VIII – София" ЕООД –  IBAN BG75STSA93000019885971, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД, гр. София. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч., в срок до 02.12.2022 г., след представяне на фактура за закупена документация за конкурса. Краен срок за подаване на документи за участие – 15:00 часа на 06.12.2022 г.

За справки: 02/9382717.

 

Д-р Сл. Славчев
Управител на „ДКЦ VIII – София" ЕООД

21.11.2022